จังหวัดลำพูนมุ่งป้องกันการเกิดภาวะซึมเศร้าของประชาชนกลุ่มเปราะบาง เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดปัญหาการฆ่าตัวตาย ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19  

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 14 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 125 ครั้ง

             ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ติดตามการดำเนินงานป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในบุคคลกลุ่มเปราะบาง พร้อมทั้ง มอบแนวทางให้ฝ่ายปกครอง สาธารณสุข และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดูแล สร้างภูมิคุ้มกันการทำร้ายตัวเอง แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19           

             วันนี้ ( 14 ก ค 2564 ) ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน  นายวรยุทธ  เนาวรัตน์  ผู้ราชการจังหวัดลำพูน ประชุมเตรียมความการดำเนินงานของ ดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับหมู่บ้าน ( พชม. ) พร้อมการมอบแนวทางการดำเนินงาน  ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน ในภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19  โดยมีนายแพทย์สุผล  ตติยนันทพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน  หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนนายอำเภอทั้ง 8 อำเภอ และผู้แทนอาสาสมัครสาธารณสุข ของแต่ละอำเภอ เข้าร่วมประชุม 

            ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้กล่าวถึง แนวทางการดูแลประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19  โดยเฉพาะผู้ที่กลับมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือผู้ที่มีความเสี่ยง ซึ่งจะต้องเข้าถึงการดูแลของหน่วยงานภาครัฐ โดย การรับชาวจังหวัดลำพูนที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด เข้าสู่กระบวนการกักตัว  ให้แต่ละชุมชน มีการกำหนดจุดนัดพบ หรือจุดคัดกรองประจำหมู่บ้าน ก่อนเข้ากักตัวที่บ้านหรือสถานที่พักอาศัย ( Home  Quarantine ) พร้อมทั้งให้ผู้นำชุมชน อสม. สร้างความเข้าใจกับประชาชน ในการยอมรับกลุ่มเสี่ยง ให้กักตัวอย่างมีคุณภาพ และได้รับการจัดสถานที่ ซึ่งเหมาะกับการกักตัว หากที่พักอาศัยไม่มีความพร้อมเพียงพอ ซึ่งส่วนราชการจะจัดให้เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ

          ด้านการดูแลบุคคลกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบ ด้านสุขภาพ และรายได้ ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19  โดยเฉพาะผู้ว่างงาน  กลุ่มครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว คนพิการ หรือผู้สูงอายุ ซึ่งกลุ่มดังกล่าวมีความอ่อนไหวในภาวะยากลำบาก ซึ่งฝ่ายปกครอง ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ อสม. จะเป็นส่วนสำคัญในการสำรวจข้อมูล และให้ความช่วยเหลือ ในเบื้องต้น หากมีความจำเป็น ขอรับความช่วยเหลือเพิ่มสามารถประสานมายังจังหวัดลำพูน และเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน เพื่อให้ความช่วยเหลือ และยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคคลกลุ่มเปราะบางให้ดีขึ้น  

               ในด้านการป้องกันการเกิดปัญหาการฆ่าตัวตาย  จังหวัดลำพูน ได้กำหนดเป้าหมายและแนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยนำแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ เน้นการทำงานร่วมกันของส่วนราชการ และองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของแต่ละอำเภอ ในรูปของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ อำเภอ ( พชอ. ) การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล ( พชต. ) และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับหมู่บ้าน ( พชม. )   เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายของจังหวัดลำพูน โดยใช้หลัก 4 Pillar ( 4 เสาหลัก ลำพูนโมเดล ) ได้แก่  Pillar 1  คือ ระบบข้อมูล เพศ อายุ วัย อาชีพ สถานที่ชุมชน ช่วงเวลา  Pillar 2 คือ การดักจับ  แนวทางการแก้ไขปัญหา ภายใต้ข้อมูลที่มี เพื่อเฝ้าระวัง รู้สัญญาณเตือน ออกแบบกิจกรรมเพื่อจัดการแก้ปัญหา Pillar 3 คือการใช้ระบบป้องกันและบำบัด การสร้างความตระหนักรู้ วิธีการช่วยเหลือเบื้องต้น การส่งต่อ บำบัดและติดตาม และ Pillar 4 คือ ระบบบริหารจัดการ 3 ก  ก. คณะกรรมการ ก.กองทุน ก.กิจกรรม ซึ่งในพื้นที่ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา ได้นำแนวทางดังกล่าวมาปฏิบัติ จนสามารถยกระดับของสุขภาพจิต และคุณภาพชีวิตในบุคคลกลุ่มเปราะบาง ให้สามารถประกอบอาชีพ และดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข  .

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อนุวัฒน์ พุฒเกิด เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
ผู้เรียบเรียง : ประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ