จังหวัดลำพูน ประชุมเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาผักตบชวา ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์และแก้ไขปัญหาได้อย่างต่อเนื่อง

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 19 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 168 ครั้ง

วันนี้(19 กรกฎาคม 2564)  เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายวรยุทธเนาวรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการ เพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวา ครั้งที่  2/2564  และขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาผักตบชวา เพื่อให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างต่อเนื่องเป็นระบบ โดยมีแบบแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน สามารถบูรณาการร่วมกันอย่างเป็นรูปประธรรมและยั่งยืน โดยมี พลเอกประวิตร  วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมั่นคง  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการเพื่อเเก้ไขปัญหาผักตบชวา ผ่านระบบ วีดีโอคอนเฟอร์เรนท์ (Video conference)ณ ห้องประชุมวิจิตรวาทการ ชั้น 3 สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล มี ผู้ว่าราชการทุกจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมครั้งนี้

โดยจังหวัดลำพูน ได้มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง มีการประสานร่วมกับ อปท. ในท้องที่ ท้องถิ่น ให้มีสำรวจแหล่งน้ำ คู คลอง ภายในจังหวัด และการจัดทำแผนในการแก้ปัญหาผักตบชวา เพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัย รวมถึงปัญหาด้านภัยแล้ง อย่างจริงจัง

                  ทั้งนี้ คณะทำงานฯ ระดับจังหวัดมีหน้าที่ในการ กำจัดและแก้ไขปัญหาผักตบชวาในจังหวัด ในทุกแหล่งน้ำ ทั้งเป็นแหล่งน้ำปิด และแหล่งน้ำเปิดที่อยู่ในพื้นที่ตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด ยกเว้นพื้นที่รับผิดชอบในลุ่มน้ำ คู คลอง ที่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบอยู่แล้ว  รวมถึงการดำเนินงานแบบบูรณาการร่วมกันกับทุกหน่วยงาน ในระดับจังหวัด   และการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินการในระดับจังหวัด รายงานให้เลขานุการคณะกรรมการฯทราบ เป็นประจำทุกวันที่ 25 ของเดือน  อีกด้วย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อนุวัฒน์ พุฒเกิด เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
ผู้เรียบเรียง : ประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ