จิตอาสาพระราชทาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน พัฒนาทักษะอาชีพขับเคลื่อนจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิต  

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 21 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 150 ครั้ง

จิตอาสาพระราชทาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ผู้แทนภาคส่วนต่าง ๆ และประชาชน ได้พร้อมใจกันด้วยความสมัครสมานสามัคคี จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพขับเคลื่อนจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ เทศบาลตำบลทาปลาดุก โดยมี นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และพิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพขับเคลื่อนจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ที่ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุข ของประชาชนเป็นสำคัญ และทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงประชาชน มีความผาสุกร่มเย็น รวมทั้งสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่าง ๆดังพระปฐม       บรมราชโองการ ความว่า "เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป" จังหวัดลำพูนร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน และเทศบาลตำบลทาปลาดุก ได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพขับเคลื่อนจิตอาสา พัฒนาคุณภาพชีวิตเนื่องในโอกาสมหามงคล  เฉลิมพระชนมพรรษา  
  ในการนี้ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน จัดพิธีถวายชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ อันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพกลุ่มแรงงานนอกระบบ ประกอบด้วย 
 ๑) ฝึกอบรมหลักสูตรการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร จำนวน ๒๐ คน 
 ๒) ฝึกอบรมหลักสูตรการค้าขายสินค้าออนไลน์ จำนวน ๒๐  คน 
และจัดกิจกรรมศูนย์ช่างประจำชุมชนเทิดไท้องค์ราชัน ๘๐ พรรษา เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะอาชีพนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มแรงงานนอกระบบ ให้มีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีระหว่างวันที่ 20 – 22 กรกฎาคม 2564 ณ  เทศบาลตำบลทาปลาดุก

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รุจิรา เสนานุช 053-511555
ผู้เรียบเรียง : ประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ