ผู้ว่าฯลำพูน มอบโล่เชิดชูเกียรติผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดี และคลังปัญญาผู้สูงอายุดีเด่น ประจำจังหวัดลำพูน ประจำปี 2564

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 29 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 159 ครั้ง

                เช้าวันนี้ (29 กรกฎาคม 2564) ที่ ห้องประชุมจามเทวี  ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดี และคลังปัญญาผู้สูงอายุดีเด่นประจำจังหวัดลำพูน ประจำปี 2564

                ด้วย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบหมายให้จังหวัดลำพูน โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน คัดเลือกผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดี และคลังปัญญาผู้สูงอายุดีเด่น ประจำจังหวัดลำพูน ประจำปี 2564 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุที่มีการดำเนินชีวิต เป็นแบบอย่างที่ดี วางตัวอยู่ในครอบครัวและสังคมโดยธรรม เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมอย่างต่อเนื่อง ให้เป็นผู้สู.อายุที่เป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่เป็นประจักษ์แก่สังคม เป็นคลังปัญญาผู้สูงอายุดีเด่น ให้มีส่วนร่วมพัฒนาสังคม ด้วยภูมิปัญญา สามารถถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ให้เป็นประโยชน์แก่สังคมต่อไป

                ทั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือกผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดี และคลังปัญญาผู้สูงอายุดีเด่น จังหวัดลำพูนได้คัดเลือกผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีประจำจังหวัดลำพูน  ประจำปี 2564 จำนวน 3 รางวัล ประกอบด้วย นางสาวบัวผัน สิทธิวงศ์  ผู้สูงอายุตำบลบ้านโฮ่ง  นายญาทร  มะโนสวัสดิ์  ผู้สูงอายุตำบลบ้านแป้น นางตุมมา  ศรีธิพิงค์  ผู้สูงอายุตำบลริมปิง  และคลังปัญญาผู้สูงอายุดีเด่น จำนวน 7 สาขา 7 รางวัล ประกอบด้วย สาขาศาสนา จริยธรรม  นายอิ่นคำ ชมพูพลอย  คลังปัญญาผู้สูงอายุตำบลน้ำดิบ  สาขาเกษตร  นายสมัย แก้วภูศรี คลังปัญญาผู้สูงอายุตำบลศรีวิชัย  สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  นายอิ่นคำ  นันทะชัย  คลังปัญญาผู้สูงอายุตำบลบ้านธิ  สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม  นายนิคม มณีทอง  คลังปัญญาผู้สูงอายุตำบลบ้านแป้น  สาขาพัฒนาสังคม  นายสุพจน์  เขื่อนแก้ว  คลังปัญญาผู้สูงอายุตำบลบ้านกลาง  สาขาศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี  นายพงษ์เทพ  มนัสตรง  คลังปัญญาผู้สูงอายุตำบลในเมือง  และสาขาการแพทย์ สาธารณสุข  นายอำพล  กะวัง  คลังปัญญาผู้สูงอายุตำบลอุโมงค์

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อนุวัฒน์ พุฒเกิด เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
ผู้เรียบเรียง : ประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ