ลำพูน มุ่งแก้ไขปัญหาของเกษตรกรจากผลิตผลทางการเกษตร และติดตามโครงการกระจายลำไยออกนอกแหล่งผลิต

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 2 ส.ค. 2564
  • อ่าน : 132 ครั้ง

วันนี้(2 สิงหาคม 2564) ที่ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตร ระดับจังหวัด จังหวัดลำพูน (คพจ.) ครั้งที่ 8/2564 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

                นางนิยดา  หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดลำพูน เผยว่า ด้วยคณะกรรมการกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร (คบท. ได้อนุมัติจัดสรรเงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการกระจายลำไยออกนอกแหล่งผลิต จังหวัดลำพูน ปี 2564 เพื่อดำเนินกิจกรรมเชื่อมโยงกระจายผลผลิตลำไย (สดช่อ) ออกนอกแหล่งผลิตจังหวัดลำพูน ให้แก่ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ สถาบันเกษตรกร (กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์/วิสาหกิจชุมชน) และผู้ประกอบการรับซื้อผลผลิตลำไย (สดช่อ) ในพื้นที่จังหวัดลำพูน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการคุณภาพและกระจายผลผลิตลำไย (สดช่อ) ออกนอกแหล่งผลิต โดยมีคุณภาพตามการค้าปกติ เช่น การจัดชั้นคุณภาพสินค้าค่าคัดคุณภาพ บรรจุภัณฑ์ ค่าสถานที่รวบรวม ค่าแรงงานขนถ่ายสินค้า และกระจายออกนอกแหล่งผลิต เป็นต้น  

                สำหรับความคืบหน้าการดำเนินโครงการกระจายลำไยออกนอกแหล่งผลิต จังหวัดลำพูน ปี 2564 มีเป้าหมายผลผลิตจำนวน 1,200 ตัน งบประมาณ 3 ล้านกว่าบาท เพื่อเชื่อมโยงกระจายลำไยออกนอกแหล่งผลิต โดยรับซื้อผลผลิตลำไยจากเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดลำพูนในราคานำตลาดไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 1.50 บาท และจำกัดปริมาณการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรแต่ละราย ไม่เกินรายละ 1,500 กิโลกรัม ระยะเวลารับซื้อ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2564  มีผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดลำพูนที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 26 ราย

                ในส่วนของการเปิดจุดรับซื้อลำไยในโครงการกระจายลำไยออกนอกแหล่งผลิต จังหวัดลำพูน ปี 2564 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2564 ผลปรากฏว่ามีผู้ประกอบการสามารถเปิดจุดรับซื้อลำไยได้ จำนวน 20 จุด (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564) โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ได้ทำการออกสำรวจพื้นที่การเก็บเกี่ยวลำไยพบว่าผลผลิตยังมีการเก็บเกี่ยวปริมาณไม่มากนัก ซึ่งผลผลิตยังไม่แก่จัด โดยผลผลิตจะเริ่มออกสู่ตลาดมากขึ้นตั้งแต่เดือนสิงหาคม เป็นต้นไป

                ทั้งนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน  ได้มีหนังสือแจ้งผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการกระจายลำไยออกนอกแหล่งผลิต จังหวัดลำพูน ปี 2564 ว่าหากผู้ประกอบการไม่สามารถดำเนินการเปิดการรับซื้อลำไยสดช่อ (มัดปุ๊ก) ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน จะถือว่าผู้ประกอบการไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของโครงการฯ ได้ และจะนำเสนอคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตร ระดับจังหวัด จังหวัดลำพูน (คพจ.) เพื่อพิจารณายกเลิกโควตาของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ ต่อไป.

                สำหรับวาระการประชุมที่สำคัญประกอบด้วย การรายงานสถานการณ์ด้านการผลิตมะม่วง ปี 2564ของจังหวัดลำพูน สถานการณ์ด้านการตลาดมะม่วงและผลการดำเนินโครงการกระจายผลผลิตมะม่วงจังหวัดลำพูน ปี 2564  สถานการณ์ด้านการผลิตลำไย ปี 2564 ของจังหวัดลำพูน สถานการณ์ด้านการตลาดลำไย ปี 2564 ของจังหวัดลำพูน การพิจารณาจัดสรรโควตาให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการกระจายลำไยออกนอกแหล่งผลิต จังหวัดลำพูน ปี 2564 การพิจารณาแนวทางการกำกับดูแลการซื้อขายลำไยระหว่างผู้ประกอบการกับเกษตรกรชาวสวนลำไยให้เป็นไปด้วยความถูกต้องและชอบธรรม รวมถึงการพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายแรงานที่ใช้กับแรงงานเก็บเกี่ยวและแปรรูปลำไยและข้อมูลสำหรับชุดตรวจโควิด-19 การเพิ่มจุดตรวจโควิด-19 สำหรับแรงงานเก็บเกี่ยวและแปรรูปลำไย เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในภาคการเกษตรและพื้นที่ในจังหวัดลำพูน.

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อานนท์ บุญมาตุ้ย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
ผู้เรียบเรียง : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ