อธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) 2563 ในพื้นที่จังหวัดลำพูน

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 14 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 865 ครั้ง

อธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) 2563 ในพื้นที่จังหวัดลำพูน เพื่อให้เกษตรกรเข้มแข็งด้านการผลิต และสามารถพึ่งพาตนเองได้

                วันที่( 14 กุมภาพันธ์ 2563) ที่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร(ศพก.) เครือข่ายตำบลน้ำดิบและกลุ่มเกษตรกรลำไยแปลงใหญ่ตำบลน้ำดิบ หมู่ที่7 บ้านน้ำดิบหลวง ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่(Field Day)ปี 2563 เป็นการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่มีเป้าหมายสำคัญ 2 ระดับ ประกอบด้วย 1. การทำให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้ถึงข้อมูลที่ต้องการเผยแพร่ 2.การทำให้กลุ่มเป้าหมายนำข้อมูลไปใช้และสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้สอดคล้องกับความรู้ที่ได้รับ โดยมี นายยงยุทธ สุขศิริ นายอำเภอป่าซาง กล่าวให้การต้อนรับ มี นางจำเนียร แสนลาชา เกษตรจังหวัดลำพูน กล่าวรายงาน โอกาสนี้ นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายธีระ อนันต์วรปัญญา ปศุสัตว์เขต 5 นายอนุชา ศานติวิจัย ปศุสัตว์จังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

                อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)เป็นการดำเนินการ โดยเกษตรกรต้นแบบเป็นผู้บริหารจัดการศูนย์ฯ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้องค์ความรู้ที่เหมาะสมกับพื้นที่ รวมทั้งใช้เป็นจุดที่เชื่อมโยงกับ หน่วยงานของรัฐ และเป็นที่พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเกษตรกรในชุมชน ศพก. ในปัจจุบันถือเป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชนทางการเกษตรในระดับอำเภอที่สอดคล้องกับชนิดของ สินค้าหลักของอำเภอ อำเภอละ 1 ศูนย์ รวม 882 ศูนย์ทั่วประเทศซึ่งถือเป็นศูนย์กลางการบริการและแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลข่าวสาร ของหน่วยงานต่างๆ กับเกษตรกรในชุมชน โดยใช้สถานที่ของเกษตรกรต้นแบบเป็นที่ตั้งศูนย์ฯ มีเครือข่ายสนับสนุนด้านวิชาการและการบริการเฉพาะด้าน และเป็นสถานที่บูรณาการการทำงานของหน่วยงาน ต่าง ๆ ในการช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่             ทั้งนี้เกษตรกรในชุมชนสามารถเข้ารับการเรียนรู้ได้ตามหลักสูตรและแผนที่กำหนด สำหรับวิธีการเรียนรู้ เน้นหลักการ เรียนรู้จากของจริงในฐานเรียนรู้ต่างๆ และลงมือปฏิบัติจริงร่วมกันในแปลงเรียนรู้  โดยนักวิชาการเกษตร นักส่งเสริมการเกษตรและเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและเกษตรกรในพื้นที่ อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวในที่สุด

                ด้าน เกษตรจังหวัดลำพูน กล่าวว่า การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2563 ของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) ขยายตำบลน้ำดิบและกลุ่มเกษตรกรลำไยแปลงใหญ่ของ นายมงคล หมื่นภัย มีเป้หมายเพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มคุณภาพผลลิตลำไย มีกาจัดการถ่ายทอดความรู้ จำนวน 4 สถานีเรียนรู้ ประกอบด้วย สถานีที่ 1 การตัดแต่งกิ่งควบคุมทรงพุ่ม, สถานีที่ 2 ปุยสั่งตัด, สถานีที่ 3 การผสมธาตุอาหารรองใช้เอง และ สถานีที่ 4 การตัดแต่งช่อผล นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอองค์ความรู้และการให้บริการค้นการเกษตรอื่นๆ จากหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนด้วย รวมทั้งการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรของกลุ่มสถาบันเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและ Young Smart Farmer โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมงานจากทุกอำเภอ รวมกว่า 300 คน

  

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อานนท์ บุญมาตุ้ย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
ผู้เรียบเรียง : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ