จังหวัดลำพูน ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสใบด่าง ในมันสำปะหลัง พร้อมเตรียมออกมาตรการควบคุมการอนุญาตขนย้าย หรือห้ามขนย้าย ต้นพันธ์มันสำปะหลัง อย่างเคร่งครัด

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 11 ส.ค. 2564
  • อ่าน : 137 ครั้ง

วันนี้ (11 สิงหาคม 2564) ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  นายวรยุทธ  เนาวรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประธานการประชุมคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กจร.) ครั้งที่ 1/2564 และประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์ความคืบหน้าการดำเนินโครงการลดราคาจำหน่ายเเม่ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยเคมีสูตรสำเร็จในราคาถูกกว่าท้องตลาดให้กับสถาบันเกษตรกร ผ่านระบบ Video Conference โดยมี นางนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดลำพูน นางจันทนา ไวยาวัจมัย อุตสาหกรรมจังหวัดลำพู นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน ผู้แทนจากตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

สำหรับการประชุมดังกล่าวเพื่อเป็นการพิจารณา และติดตามสถานการณ์การดำเนินการกำกับดูแลสินค้าและบริการ พร้อมการกำหนดมาตรการ และการขออนุญาตการขนย้าย หรือห้ามขนย้าย ต้นพันธ์ มันสำปะหลัง ไปยังพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสใบด่าง เพื่อป้องกันหรือหยุดยั้งการแพร่ระบาดไม่ให้กระจายไปยังพื้นที่อื่น ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตมันสำปะหลังของเกษตรกร ปริมารผลผลิต และอาจส่งผลถึงต้นทุนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะได้มีการออกกฎหมาย ระเบียบ และการตรวจติดตามให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด พร้อมการประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ทราบ เพื่อให้ดำเนินการอย่างถูกต้อง  ต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อนุวัฒน์ พุฒเกิด เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
ผู้เรียบเรียง : ประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ