สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน ขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยทรัพย์สินและหนี้สินของผู้บริหารท้องถิ่น ในจังหวัดลำพูน

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 8 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 74 ครั้ง

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน ขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยทรัพย์สินและหนี้สินของผู้บริหารท้องถิ่น ในจังหวัดลำพูน

 

นางสาววิศรา รัตนสมัย ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า  ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2561 มาตรา 106 ได้บัญญัติให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์ และเอกสารประกอบของผู้ดำรงตำแหน่งตามมาตรา 102 (1) เฉพาะนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา และบุคคลตามมาตรา 102 (2) (3) (7) และ (9) รวมทั้งของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ให้ประชาชนทราบ เป็นการทั่วไป

 

ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้องเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน พ.ศ. 2561 ได้กำหนดให้ ตำแหน่ง นายกเทศมนตรี เป็นตำแหน่งที่ต้องเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ

 

บัดนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน ได้มีประกาศเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีราย นายนาวี ศรีวิจี๋ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว ในกรณีพ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 โดยประกาศเปิดเผย ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน เป็นเวลา 30 วัน ในระหว่างวันที่ 6 กันยายน – 5 ตุลาคม 2564 และทางเว็ปไชต์ สำนักงาน ป.ป.ช. เป็นเวลา 180 วันในระหว่างวันที่ 6 กันยายน – 4 มีนาคม 2565

 

สอบถามเพิ่มเติมพร้อมรายละเอียด ได้ที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน โทร. 053-000031

 

 

 

 

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฝ่ายข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน / 053-511555
ผู้เรียบเรียง : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ