จังหวัดลำพูน ประกาศ เรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2562/63 (งวดที่ 3)

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 19 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 469 ครั้ง

 

นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า ตามที่คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกมันสำปะหลัง ได้ออกประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ การดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2562/63 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ไปแล้ว นั้น

เพื่อให้การดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2562/63 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของรัฐบาลในการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้สูงขึ้น คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 เห็นขอบการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2562/63 (งวดที่ 3) อาศัยอำนาจตามความในข้อ 2 (1) ของคำสั่งคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง ที่ 1/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกัน รายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง จึงออกประกาศ ดังนี้

ข้อ 1 ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2562/63 (งวดที่ 3) สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังกับกรมส่งเสริมการเกษตร โดยระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 1 – 31 มกราคม 2563 หัวมันสำปะหลังสดเชื้อแป้ง 25% กิโลกรัมละ 2.23 บาท

ข้อ 2 การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาเป้าหมาย (กิโลกรัมละ 2.50 บาท) กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง สำหรับการจ่ายเงินงวดที่ 3 คือ กิโลกรัมละ 0.27 บาท

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศุภานันท์ ยะถา 053-511555
ผู้เรียบเรียง : นายชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ