วิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้ ตำบลบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2564

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 27 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 187 ครั้ง

วันที่(27 กันยายน 2564) ที่ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ  เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  เป็นประธานมอบโล่และใบประกาศนียบัตรรางวัลชนะเลิศวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับประเทศปี 2564 รางวัลแปลงใหญ่ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2564และการดำเนินการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร สถาบันเกษตรและบุคคลดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2564 ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมี  นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน   นางสาวประหยัด  มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ หัวหน้ากลุ่มงาน เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธี

                นางสาวประหยัด  มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ กล่าวว่า คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน มีมติในการประชุมครั้งที่ 1/2555  เมื่อวันที่  17  มกราคม  2555  เห็นชอบให้มีการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น  ระดับประเทศ  มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนที่มีการบริหารจัดการที่ดี  มีแนวโน้มการพัฒนาที่ยั่งยืน  เป็นตัวอย่างหรือต้นแบบแก่วิสาหกิจชุมชนอื่นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  อันจะเป็นการกระตุ้นและพัฒนาประสิทธิภาพการประกอบการวิสาหกิจชุมชนให้เกิดความมั่นคง  เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  พ.ศ. 2548  รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกียรติคุณของวิสาหกิจชุมชนที่มีผลงานดีเด่นสู่สาธารณชน กรมส่งเสริมการเกษตร โดยคณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ ปี 2564  ได้มีการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2564 เรียบร้อยแล้ว 

                                ดังนั้น เพื่อเป็นเกียรติและประวัติของวิสาหกิจชุมชนผู้ชนะการประกวด จึงได้มอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2564  ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้  ที่ตั้งกลุ่ม เลขที่ 141/1  หมู่ 3  ตำบลบ้านโฮ่ง  อำเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัดลำพูน.

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อานนท์ บุญมาตุ้ย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
ผู้เรียบเรียง : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ