จังหวัดลำพูน ประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อแผนแม่บทการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 1

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 6 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 148 ครั้ง

วันที่ (6 ตุลาคม 2564) ที่ ห้องประชุมคุณธรรม 27 เทศบาลเมืองลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 1 โดยมี นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม

                ทั้งนี้ กรมโยธิการและผังเมือง ได้มอบหมายให้บริษัท ไฟนอล ดีไซน์ คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้ให้บริการดำเนินงานศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนพัฒนาเมืองในมิติต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และได้ดำเนินการออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะ เพื่อนำไปจัดทำผังเมืองเฉพาะต่อไป ซึ่งการประชุมครั้งนี้เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อแผนแม่บทการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

                สำหรับในส่วนของจังหวัดลำพูน มีทั้งหมดจำนวน 8 โครงการ ประกอบด้วย 1.โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนริมแม่น้ำกวง (หน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย)  อ.เมือง   2.โครงการพัฒนาชุมชนบริเวณกู่ช้างกู่ม้า อ.เมือง   3.โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนบริเวณลานเจ้าแม่จามเทวี (บริเวณตลาดหนองดอก) อ.เมือง   4.โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนบริเวณอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ต.ริมปิง  อ.เมือง    5.โครงการพัฒนาพื้นที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ต.บ้านกลาง อ.เมือง   6.โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนริมน้ำปิง อ.ป่าซาง    7.โครงการก่อสร้างถนนทางขึ้นวัดพระพุทธบาทตากผ้าระยะทาง 4 กิโลเมตร อ.ป่าซาง  และ 8. โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนบริเวณวัดบ้านปาง อ.ลี้.

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อานนท์ บุญมาตุ้ย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
ผู้เรียบเรียง : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ