ผู้ว่าฯลำพูน ประกาศเจตจำนง จะบริหารงานด้วยความสุจริต ตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 24 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 698 ครั้ง

นายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด เจ้าหน้าหน่วยงานของรัฐ ประกาศเจตจำนง จะบริหารงานด้วยความสุจริต ตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อเป็นมาตรฐานแนวทางปฏิบัติและค่านิยมสำหรับข้าราชการและบุคลากร ให้ยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับกฎระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ โดยมุ่งมั่นที่จำนำหน่วยงานให้ดำเนินการตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ และมีคุณธรรมปราศจากการทุจริต

          สำหรับจังหวัดลำพูน ได้กำหนดแนวทางให้ส่วนราชการในจังหวัดถือปฏิบัติและดำเนินการ ดังนี้

          ๑. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนด้วยการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรม และยืนหยัดต่อต้นการทุจริตทุกรูปแบบ

๒. ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัดมีความรู้ ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต

๓. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งเสริมการดำเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอนและ เปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดำเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ

๔. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหรือศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ

๕. กรณีพบการทุจริตจะดำเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงกับผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจัง

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รุจิรา เสนานุช 053-511555
ผู้เรียบเรียง : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ