ลำพูน มอบรางวัลสถานประกอบกิจการที่มีการจัดระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 (Thailand Labour Management Excellence Award 2021)

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 19 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 87 ครั้ง

วันนี้ (19 ตุลาคม 2564) ที่สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน นายวรยุทธร เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน มอบรางวัลให้แก่สถานประกอบกิจการที่มีการจัดระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม จังหวัดลำพูน ประจำปี 2564 (Thailand Labour Management Excellence Award 2021) โดยมีสถานประกอบกิจการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดลำพูน เข้าร่วมรับรางวัลในด้านต่างๆ

ทางด้าน นางสาวศิริลักษณ์ ตั้งวรปัญญากุล สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน กล่าวว่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีนโยบายส่งเสริม สถานประกอบกิจการ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ ให้มีระบบการบริหารจัดการด้านแรงงาน มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีวัตถุประสงค์ให้ลูกจ้างได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดลูกจ้างมีความปลอดภัยในการทำงาน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี นายจ้างสามารถดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม การสร้างการมีส่วนร่วมของลูกจ้าง ผ่านระบบทวิภาคีในสถานประกอบกิจการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของลูกจ้าง กรมฯ จึงได้จัดทำกิจกรรม/โครงการดังนี้

1. โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการต้นแบบระบบการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสู่อาเซียน เพื่อให้สถานประกอบกิจการมีระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากุล ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างนายจ้างและลูกจ้างในการป้องกันอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน ลดความสูญเสียทรัพยากรบุคคลและต้นทุนการผลิต ดยมีสถานประกอบกิจการสมัครเข้าร่วมเสนอชื่อเป็นสถานประกอบกิจการ จำนวน 21 แห่ง ได้รับรางวัล 21 แห่ง และเสนอชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ดีเด่น จำนวน 2 ราย ได้รับรางวัลทั้ง 2 ราย

2. โครงการปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัยให้กับยุวแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานเพื่อขับเคลื่อนความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) ภายใต้กิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย" เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียน นักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานให้มีความรู้ ความเข้าใจ เสริมสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีเกี่ยวกับมาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน อย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัย ติดตัวนักเรียน นักศึกษาเมื่อเข้าสู่ช่วงทำงาน มีสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 13 แห่ง ผ่านเกณฑ์ประเมิน จำนวน 13 แห่ง

3. โครงการส่งเสริมสถานประกอบกิจการให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดีด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน เพื่อส่งเสริมให้นายจ้างและลูกจ้างได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์ด้วยระบบทวิภาคี และรูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดตามมาตรฐาน อันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ มีสถานประกอบกิจการเสนอชื่อ เพื่อเข้ารับการพิจารณา จำนวน 19 แห่งผ่านการพิจารณาและได้รับรางวัลจำนวน 19 แห่ง

4. โครงการแรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นการส่งเสริมสวัสดิการแรงงานให้แก่ลูกจ้าง นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด แบบมีส่วนร่วม ผ่านคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางดำเนินกิจกรรม โดยการสนับสนุนจากนายจ้างในการจัดสรรพื้นที่ว่างให้ลูกจ้างได้ใช้ทำการเกษตรเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ ในเวลาว่าง หลังเวลาเลิกงาน หรือวันหยุด ซึ่งผลิตผลที่ได้ลูกจ้างสามารถนำไปบริโภค ส่วนที่เหลือก็สามารถนำไปจำหน่าย อันเป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้ลูกจ้าง มีสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 1 แห่ง

5.การจัดทำระบบการบริหารจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ตามหลักเกณฑ์โครงการโรงงานสีขาวและมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างภูมิคุ้มกัน และพื้นที่ปลอดภัยจากยาเสพติด ในภาคเอกชน และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีสถานประกอบกิจการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมโครงการโรงงานสีขาว จำนวน 21 แห่ง มีสถานประกอบกิจการยกระดับเข้าสู่มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (มยส.) จำนวน 10 แห่ง โดยมี สปก. ได้คะแนนประเมินสูงสุด จำนวน 3 แห่ง มีหน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน ได้จัดทำระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในองค์กร ครบทุกสาขา จึงได้ประกาศยกย่องเป็น "การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน สีขาว"

นอกจากนี้กรมฯ ยังมีนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพ และยกระดับการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวก ตอบสนองความคาดหวังของประชาชนผู้มารับบริการให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด โดยจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศภายใต้หลักเกณฑ์ ตามแนวทางด้านการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น การดำเนินกิจกรรม 5 การให้บริการสู่ความเป็นเลิศ การสร้างนวัตกรรมการให้บริการ เพื่อการขับเคลื่อนภารกิจและบริการของกรมฯ ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ซึ่งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน ได้พัฒนาการให้บริการโดยสร้างนวัตกรรม ชื่อ "สสค.ลำพูน Connect" เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีเวลาพัก ไม่มีวันหยุด สามารถทำให้ผู้รับบริการเข้าถึงสื่อความรู้ กฎหมายแรงงาน และข่าวสารของทั้งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและ สสค.ลำพูน ด้วยแอพเดียว "แค่จิ้มก็เจอเรา" ซึ่งทำให้ สสค.ลำพูนได้รับรางวัลดีเด่น จากกรมฯ ตามโครงการนี้

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้กล่าวชื่นชมและขอบคุณนายจ้าง ลูกจ้าง สถานศึกษา หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจและสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน ที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ใช้แรงงาน ตลอดจนสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงานให้เกิดขึ้นจนสามารถเป็นต้นแบบให้แก่สถานประกอบกิจการอื่นนำไปใช้เป็นแบบอย่างในการพัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้น

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รุจิรา เสนานุช 053-511555
ผู้เรียบเรียง : ประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ