พัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา เป็นเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน สร้างมาตรฐานฝีมือแรงงาน จัดตั้งเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 19 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 108 ครั้ง

           วันที่ 19  ตุลาคม  2564  นายสมโภชน์ ชัยชนะ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน พร้อมคณะทำงานตรวจสอบความพร้อมและความเหมาะสมของผู้ยื่นคำขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ได้ออกตรวจความพร้อมของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน  สาขา พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (การนำเสนอผลงาน) ระดับ 1 และสาขา พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) ระดับ 1 รวม 2 สาขา ที่แจ้งความประสงค์จะขออนุญาตเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานต่อไป  

           ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน กล่าวว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดทำทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อจำแนกระดับความรู้ ความสามารถ และทัศนคติในการทำงานของแรงงานในสาขาอาชีพต่าง ๆ โดยมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ การขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานหรือศูนย์ทดสอบมาตรฐานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพ.ศ. 2545 มาตราที่เกี่ยวข้องมีดังนี้อาศัยอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 38 ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งมีหน้าที่ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงานซึ่งผู้ใดที่ประสงค์เป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้ดำเนินการขออนุญาตต่อนายทะเบียนในมาตรา 24 และประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขออนุญาต การออกใบอนุญาต การพักใช้ใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน จึงส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา เป็นเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดตั้งเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อให้บริการนักเรียนนักศึกษา ที่จะเป็นกำลังแรงงานใหม่ และประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นทางเลือกและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ขอรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในสาขาอาชีพต่าง ๆ ในจังหวัดลำพูน ให้เพียงพอต่อการใช้บริการกับผู้ใช้แรงงาน และสามารถดำเนินการขั้นตอนต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง .

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อนุวัฒน์ พุฒเกิด 053-511555
ผู้เรียบเรียง : ประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ