จังหวัดลำพูน ติดตามผลการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตร ระดับจังหวัด ครั้งที่ 14 / 2564

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 20 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 62 ครั้ง

วันที่ 20 ตุลาคม 2564  ที่ ห้องประชุมจามจุรี 2 โรงแรมแกรนด์จามจุรี รีสอร์ทแอนด์โฮเทล อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นางสุภาพรรณ  หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ประชุมการแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตร ระดับจังหวัด หรือ คพจ. ครั้งที่ 14 / 2564 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

 คณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกร อันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตร ระดับจังหวัด โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ได้ดำเนินโครงการ กระจายลำไยออกนอกแหล่งผลิต จังหวัดลำพูน ปี 2564 มีเป้าหมายผลผลิต จำนวน 3,000 ตัน งบประมาณ 9,600,000 บาท ( เก้าล้านหกแสนบาทถ้วน ) เพื่อสนับสนุนกระจายลำไยออกนอกแหล่งผลิต กิโลกรัม ละ 3 บาท โดยรับซื้อผลผลิตลำไยจากเกษตรกร ในพื้นที่จังหวัดลำพูน ในราคานำตลาดไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 1.50 บาท จำกัดปริมาณการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรแต่ละราย ไม่เกินรายละ 3,000 กิโลกรัม ระยะเวลารับซื้อ ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2564 มีผู้ประกอบการ ในพื้นที่จังหวัดลำพูน เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 26 ราย มีผู้ประกอบการส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่าย แล้ว 20 ราย

ส่วนการดำเนินโครงการกระจายกระเทียมออกนอกแหล่งผลิต ปี 2564 จังหวัดลำพูน โดยการสนับสนุน ค่าบริหารจัดการให้แก่จุดรับซื้อกระเทียมในพื้นที่ ซึ่งมีเป้าหมาย 1,000 ตัน งบประมาณ 3 ล้านบาทเศษ  ซึ่งการดำเนินโครงการประสบปัญหาเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด – 19 ทำให้ความต้องการตลาดลดลง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน จึงปิดบัญชีโครงการ พร้อมส่งเงินและดอกเบี้ยที่เกิดจากโครงการ ให้แก่สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์แล้ว จำนวน 2 ล้าน 2 แสนบาทเศษ .

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อนุวัฒน์ พุฒเกิด เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
ผู้เรียบเรียง : ประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ