ผู้ว่าฯลำพูน คุมเข้ม มาตรการเดินทางเข้า-ออกจังหวัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่ พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ดำเนินการควบคุมโรคอย่างเข้มข้น

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 20 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 88 ครั้ง

สืบเนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ในหลายจังหวัด ยังมีตัวเลขที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดใกล้เคียง ที่มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง และบางรายมีประวัติการเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดลำพูน เพื่อประกอบอาชีพ นั้น

วันนี้ ( 20 ตุลาคม 2564 ) ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน เพื่อเร่งพิจารณายกระดับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2009 (โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดลำพูน ซึ่ง ขณะนี้ ในพื้นที่จังหวัดลำพูน ยังพบผู้ติดเชื้อต่อเนื่อง และเกิดเป็นคลัสเตอร์ใหม่เพิ่มขึ้น

          จากการสอบสวนโรคของเจ้าพนักงานควบคุมโรคในพื้นที่ต่างๆ ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ได้รายงานสถิติจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ โดยในวันนี้ มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มในพื้นที่จังหวัดลำพูน  รวม 16 ราย แบ่งเป็นติดเชื้อภายในจังหวัด 9 ราย มาจากต่างจังหวัด 7 ราย ทำให้ยอดรวมผู้ติดเชื้อโควิด-19 มีจำนวน 2,569 ราย รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลลำพูน 63 ราย โรงพยาบาลสนามเวียงยองและป่าซาง 111 ราย และโรงพยาบาลอื่นๆ 122 ราย ขณะเดียวกัน การควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่ สำหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูง ได้มีคำสั่งให้เข้าสู่มาตรการกักตัว (Home Quarantine) เรียบร้อยแล้ว

          ทางด้านของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงนั้น  ยังพบการติดเชื้อต่อเนื่อง และจากการสอบสวนโรคผู้ติดเชื้อบางรายมีประวัติการเดินทางมาในพื้นที่จังหวัดลำพูน เพื่อขนส่งสินค้าสำหรับค้าขาย ส่งผลให้พบผู้ติดเชื้อที่มีความเชื่อมโยงกับคลัสเตอร์ดังกล่าว และเกิดการแพร่กระจายไปยังครอบครัวของกลุ่มพ่อค้า แม่ค้าที่ขายของ ขณะนี้ พบผู้ติดเชื้อแล้ว รวม 21 ราย

          ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่อย่างเคร่งครัด โดยทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ได้ออกคำสั่งที่ 102/2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดลำพูน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกัน โดยกำหนดให้ผู้ที่เดินทางไป หรือกลับมาจาก สถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด ตามประกาศของจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ ตลาดเมืองใหม่ ตลาดนวรัฐ ตลาดวโรรส(กาดหลวง) ตลาด ส.ท.เก๊า เมื่อเดินทางเข้ามาจังหวัดลำพูนแล้ว ต้องรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เพื่อสอบสวนโรคและเข้าตรวจหาเชื้อโควิด-19 ณ สถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่

ได้แก่ รพ.สต. โรงพยาบาล สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ หรือสถานที่ตามราชการกำหนด

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รุจิรา เสนานุช 053-511555
ผู้เรียบเรียง : ประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ