กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดระดมข้อคิดเห็น การออกแบบวางผังเมืองลำพูน ให้คงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ประจำท้องถิ่นและยังเป็นประโยชน์ทั้งการท่องเที่ยว เศรษฐกิจและสังคมแก่ชุมชนได้อย่างยั่งยืน

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 27 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 97 ครั้ง

วันที่ (27 ตุลาคม 2564 ) ที่ ห้องประชุมคุณธรรม เทศบาลเมืองลำพูน  โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดประชุมเพื่อระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การศึกษา ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนเมืองลำพูนจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2  โดยมี นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการประชุม  มี นายสมหมาย  เอี่ยมมงคลสกุล กรมโยธิการและผังเมือง กล่าวรายงาน มี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าเทศบาลเมืองลำพูน ผู้แทนของแต่ละชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองลำพูน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมประชุม                 

นายสมหมาย  เอี่ยมมงคลสกุล กรมโยธิการและผังเมือง กล่าวว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 บัญญัติให้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศในระยะยาว เพื่อเป็นกรอบในการวางและจัดทำแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยมีแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เป็นแผนหลักในการพัฒนาประเทศให้เป็นไปตามกรอบและประเด็นตามทียุทธศาสตร์ชาติกำหนด

                กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนพัฒนาเมืองในมิติต่างๆที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เหมาะสมกับทรัพยากรธรรมชาติของเมืองและอัตลักษณ์ประจำท้องถิ่น จึงได้กำหนดให้มีผังเมืองเฉพาะ เป็นเครื่องมือที่ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่เฉพาะแห่งโดยผังเมืองเฉพาะลักษณะเป็นแผนผัง และโครงการพัฒนาอย่างละเอียด ที่หน่วยงานรัฐสามารถนำไป ดำเนินการต่างๆที่จำเป็น รวมทั้งการของบประมาณก่อสร้างเพื่อพัฒนาหรือดำรงรักษาบริเวณเฉพาะแห่งได้

                ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาเมืองเติบโตไปในทิศทางเดียวกับยุทธศาสตร์ชาติ กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา บริษัท ชาญ คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินงาน การศึกษา ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะเมืองลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยให้นำเสนอแนวทางและวิธีการพัฒนาพื้นที่แนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดิน พร้อมโครงการพัฒนาที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงส่งผลให้เมืองได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม คงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ประจำท้องถิ่นและยังเป็นประโยชน์ทั้งการท่องเที่ยว เศรษฐกิจและสังคมแก่ชุมชนได้อย่างยั่งยืน

                สำหรับผลลัพธ์ในการดำเนินโครงการโดยภาพรวม ประกอบด้วย ผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะซึ่งเป็นกรอบชี้นำการพัฒนาแบบบูรณาการ พร้อมทั้งการจัดทำกรอบงบประมาณแผนปฏิบัติการและโครงการพัฒนาพื้นที่ในด้านต่างๆที่จัดลำดับความสำคัญระยะเวลาในการดำเนินโครงการตามความเร่งด่วน รวมทั้งแนวทางการบริหารจัดการและมาตรการที่ส่งเสริมการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม กรมโยธาธิการและผังเมืองได้เล็งเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน อันจะเอื้อประโยชน์สูงสุดในการศึกษาและออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะ จึงได้กำหนดให้มีการประชุมเพื่อระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับในครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นการนำเสนอผังแม่บทฯ ผังพื้นที่เฉพาะ  ผังปฏิบัติการเชิงพื้นที่  แผนงานโครงการพร้อมร่างรายละเอียดและงบประมาณโครงการพัฒนา ตลอดจนการรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและความต้องการจากทุกภาคส่วน

                ด้าน นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า ชุมชนเมืองลำพูน เป็นชุมชนเมืองที่พัฒนาเศรษฐกิจจากด้านการพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยวดั้งเดิมไปสู่การผสมผสานเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวและการส่งเสริมอุตสาหกรรมที่สัมพันธ์กับนิเวศธรรมชาติริมแม่น้ำและนิเวศวัฒนธรรมชุมชนเมืองเก่า ที่มีเอกลักษณ์ของภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่ชัดเจนรวมถึงการพัฒนาที่สร้างเสริม ความเข้มแข็งของการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงกลุ่มชุมชนและเมืองเก่าไว้ด้วยกันอย่างเหนียวแน่น วันนี้เป็นโอกาสอันดี ที่กรมโยธาธิการและผังเมือง และบริษัทที่ปรึกษา ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปประกอบการศึกษาออกแบบวางผังพื้นที่ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่มากที่สุดขณะนี้ได้เวลาสมควรแล้ว ขอเปิดการประชุมรับพังความคิดเห็นของโครงการ ขอให้การประชุมบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ทุกประการ.

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อานนท์ บุญมาตุ้ย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
ผู้เรียบเรียง : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ