จังหวัดลำพูน ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 46/2564 เพื่อดำเนินการวางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่ อย่างเข้มข้น ต่อเนื่อง

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 27 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 38 ครั้ง

วันนี้ (27 ตุลาคม 2564 ) ที่ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน  นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 46/2564 คณะทำงานศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดลำพูน (ศบค.จ.ลพ) และคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดลำพูน (ศปก.จ.ลพ) โดยมี  นายสุผล ตติยนันทพร สาธารณสุขจังหวัดลำพูน แพทย์หญิงภาวิณี  เอี่ยมจันทร์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน  คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อหาแนวทาง มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดลำพูน อย่างเข้มข้น 

ทั้งนี้ จังหวัดลำพูนพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 รายใหม่ ประจำวันที่ 27 ตุลาคม 2564  ผู้ติดเชื้อภายในจังหวัด 11 ราย เดินทางมาจากต่างจังหวัด 8 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,641 ราย  รักษาหายแล้ว 2,326 ราย  อยู่ระหว่างการรักษา 291 ราย เสียชีวิตสะสม 24 ราย รักษาอยู่ในโรงพยาบาลลำพูน 41 ราย  โรงพยาบาลสนาม สาขาเวียงยอง 34 ราย โรงพยาบาลสนาม สาขาป่าซาง 42 ราย และโรงพยาบาลอื่นๆ 174 ราย

สำหรับวาระการประชุม ประกอบด้วย การออกคำสั่งตามมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน, ข้อสรุปการประชาสัมพันธ์สถานประกอบการขอรับรองมาตรฐาน SHA และ SHA+, ข้อสรุปการปรับฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายประชากรในจังหวัดลำพูน เพื่อประกอบการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดลำพูน, สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019, ข้อกำหนดข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๖) ,แจ้งการเข้ารับการกักตัวของนักรบชุดขาว ที่ไปปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลนครพิงค์  จ.เชียงใหม่ จำนวน 6 คน ณ โรงแรมเดอภุญชัย , การนำแผนที่เฝ้าระวังสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เผยแพร่เพื่อเป็นช่องทางสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำพูน, พิจารณามาตรการการเตรียมความพร้อมในการเป็นจังหวัดรับการท่องเที่ยว ในพื้นที่จังหวัดลำพูน, พิจารณาแนวทางการดำเนินการกรณีผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  เข้ารับการรักษาใน โรงพยาบาล รพ.สนาม CI และ รพ .เอกชน, พิจารณาการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงสถานที่ Community Isolation และ Community Quarantine (ATK) ของอำเภอป่าซาง, พิจารณาการขออนุญาตให้นำบุคลากรเข้ามาปฏิบัติงานในสถานประกอบการเป็นการชั่วคราวตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อที่ 87/2564 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2564, สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ(สทนช.) แจ้งการนำบุคลากรจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดลำพูน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดลำพูนขออนุญาตนำตัวแทน บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร เข้ารับเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ฯ ในการประชุมคณะกรมการจังหวัดลำพูน.

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อนุวัฒน์ พุฒเกิด เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
ผู้เรียบเรียง : ประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ