เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย พร้อมดูแลผู้ติดเชื้อโควิด หากขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค แจ้งขอรับถุงยังชีพได้ทันที

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 21 ม.ค. 2565
  • อ่าน : 16 ครั้ง

             เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มีประกาศ เรื่อง แนวทางการขอรับความช่วยเหลือสำหรับผู้ได้รับผลกระทบ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณี การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ซึ่งผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือ ได้แก่ ผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อโควิด 19 หรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย ที่ทางราชการสั่งให้แยกกักตัวที่บ้านหรือในชุมชน หากได้รับความเดือดร้อน เช่น ต้องขาดงานทำให้ขาดรายได้ในการหาเลี้ยงชีพตน หรือขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค (ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม ฯ) ที่จำเป็นในครอบครัว หรือจำเป็นต้องแยกกักตัวทั้งครอบครัวและไม่มีผู้ใดสามารถมาส่งอาหารหรือดูแลด้านความเป็นอยู่ได้

            ท่านสามารถขอรับความช่วยเหลือ โดยให้เจ้าตัวแจ้งผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน  อสม. หรือผู้แทน ไปยื่นคำขอรับความช่วยเหลือ ณ ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่ลาน้อย หรือกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย ทั้งนี้ ต้องดำเนินการยื่นคำขอในระหว่างที่ตนได้รับความเดือดร้อนหรืออยู่ระหว่างแยกกักตัวที่บ้าน

            การพิจารณาให้ความช่วยเหลือจากเทศบาลตำบลแม่ลาน้อย เป็นไปดังนี้

1. ให้มีสิทธิได้รับถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด/ครอบครัว ไม่เกิน 3 ครั้ง/ปี

2. หากมีผู้ป่วยในหมู่บ้าน จำนวนมาก คือ เกินกว่าร้อยละ 5 ของประชากร และทางราชการมีคำสั่งให้ไปแยกกักตัวรวมกันในสถานที่ซึ่งทางการได้จัดเตรียมไว้ ให้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือเป็นอาหารวันละ 3 มื้อ

            สอบถามเพิ่มเติม งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย 053-689023 หรือ 053-689278

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์
ผู้เรียบเรียง : สมชาย เกิงฝาก
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวที่น่าสนใจ