วุฒิสภา มอบโล่เกียรติคุณ แก่ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำพูน ตามโครงการ “วุฒิสภาค้นหา เรื่องเด่นเพื่อเป็นนโยบาย (Best Practice) ”

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 24 ม.ค. 2565
  • อ่าน : 184 ครั้ง

            วันนี้ (24 มกราคม 2564)  ที่ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำพูน รับมอบโล่รางวัลเกียรติคุณ ตามโครงการ “วุฒิสภาค้นหา” เรื่องเด่นเพื่อเป็นนโยบาย (Best Practice) โดยมีนางสาวศิริลักษณ์ ตั้งวรปัญญากุล สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน หัวส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมมอบโล่เกียรติคุณ

            สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน กล่าวว่า ในนามของภาคีเครือข่ายองค์กรภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน สำนักงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยจังหวัด สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองลำพูน สำนักงานการนิคมอุตสาหกรรม ภาคเหนือ (กนอ.) สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ลำพูน บริษัท กลางคุ้มครอง ผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด และชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัด ลำพูน (ชมรม จป.ลำพูน) ได้ดำเนินโครงการ “รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในสถานประกอบ กิจการ" ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดอัตราการเกิด อุบัติเหตุ หรือลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุทางถนน ในกลุ่มพนักงานลูกจ้าง ของจังหวัดลำพูน ซึ่งใช้จักรยานยนต์เป็นพาหนะในการเดินทางโดยส่วนใหญ่ โดยวิธีการ ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ให้ นายจ้าง ลูกจ้าง ได้เห็นความสำคัญในการลดอุบัติเหตุ การผลักดันให้สถานประกอบกิจการ กำหนดนโยบายในเรื่องความปลอดภัยทางถนน การเฝ้าระวังติดตามพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎจราจรของพนักงาน การชี้จุดเสี่ยง เพื่อแก้ไขพื้นที่หรือสภาพทางถนนที่อาจเกิดอันตราย การประชุมถอดบทเรียน ผลการดาเนินกิจกรรมของแต่ละสถานประกอบกิจการ เพื่อนำมาเป็นต้นแบบในการ ขยายผลกิจกรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมายสถานประกอบกิจการเข้าร่วม จำนวน 80 แห่ง โดยผลสำเร็จของการดำเนินโครงการ “รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในสถาน ประกอบกิจการ" ดังกล่าว มีการขยายผลการดำเนินงานครอบคลุมไปยัง สถานประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์และสถานประกอบการที่ตั้งอยู่โดยรอบนิคม อุตสาหกรรมภาคเหนือ จนกระทั่งเกิดผลสัมฤทธิ์ ประกอบด้วย นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์ที่ร่วมโครงการ มีการสวมหมวกนิรภัย 100 % จำนวนสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับผู้ขับขี่และโดยสารยานพาหนะในขณะเดินทาง ไป-กลับ สถานประกอบการ ลดลง 40% ผู้ขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์มีจิตสำนึกความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น พฤติกรรมการขับขี่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ปฏิบัติตามระเบียบ วินัยจราจรในการใช้รถใช้ถนน และสถานประกอบกิจการกลุ่มเป้าหมาย มีนโยบาย กำหนดเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ และมีวัฒนธรรมองค์กรด้านความปลอดภัยทางจราจร สามารถเป็นต้นแบบได้

ทั้งนี้ จากความสำเร็จดังกล่าว ภาคีเครือข่ายองค์กรภาครัฐและเอกชน ได้นำเสนอผลการดำเนินโครงการฯ ในหลายครั้งต่อคณะกรรมการสนับสนุนการป้องกัน อุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร) และได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานต่อ คณะกรรมการวุฒิสภา ตามโครงการ “วุฒิสภาค้นหา เรื่องเด่นเพื่อเป็นนโยบาย (Best Practice)” โดยมี นายประทวน สีสุข รองประธานชมรมฝ่ายกิจกรรม จาก ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดลำพูน (ชมรม จป.ลำพูน) ซึ่งเป็น เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ของบริษัท ลำพูนซิงเดนเก็น จำกัด เป็นผู้แทนจังหวัดลำพูนนำเสนอผลงาน เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ณ อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร และวุฒิสภาได้มอบโล่เกียรติคุณ เพื่อเป็นเกียรติ แก่ “ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำพูน” ที่ได้สนับสนุนและร่วม ขับเคลื่อนกิจกรรมการลดทางถนนด้วยดีเสมอมา และเป็นแบบอย่างที่ดียิ่ง แก่สังคมสืบไป.

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อนุวัฒน์ พุฒเกิด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
ผู้เรียบเรียง : ประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ