คณะทำงานเฝ้าระวังและควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตรจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ตรวจสอบควบคุมสินค้าเกษตร เพื่อส่งเสริมสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 3 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 433 ครั้ง

จังหวัดลำพูน ลงพื้นที่จังหวัดลำพูนดำเนินการโครงการบูรณาการตรวจสอบควบคุมสินค้าเกษตรให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อตรวจสอบการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค 

จังหวัดลำพูน โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน พร้อมคณะทำงาน  ลงพื้นที่จังหวัดลำพูน ดำเนินการโครงการบูรณาการตรวจสอบควบคุมสินค้าเกษตรให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อตรวจสอบการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสำหรับสินค้าเกษตร (เครื่องหมาย Q)เพื่อควบคุม กำกับดูแล ผู้ผลิต ผู้นำเข้า และผู้ส่งออกสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับที่ได้รับอนุญาตจาก มกอช. และเพื่อให้สินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ซึ่งในปัจจุบันสินค้าเกษตรหลายชนิดทั้งที่ผลิตในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศยังไม่มีมาตรฐานใช้บังคับ เป็นเหตุให้สินค้าเกษตรด้อยคุณภาพและไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ประชาชนขาดความเชื่อถือและส่งผลกระทบต่อการประกอบกิจการสินค้าเกษตรของไทย ทำให้ไม่สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ สมควรมีกลไกในการกำหนดมาตรฐานและการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรขึ้น เพื่อส่งเสริมสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานและเพื่อความปลอดภัยหรือเพื่อป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดแก่ประชาชน หรือแก่กิจการสินค้าเกษตรหรือเศรษฐกิจของประเทศ โดยเครื่องหมายรับรอง Q หมายถึง เครื่องหมายรับรองที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศใช้เพื่อแสดงถึงการให้การรับรองสินค้าเกษตรและอาหาร ว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่ประกาศโดยหรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ในด้านความปลอดภัยอาหาร (food safety) และด้านคุณภาพที่จำเป็น (essential quality) 

สำหรับการตรวจสอบการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสำหรับสินค้าเกษตรในครั้งนี้ เป็นการตรวจสอบการใช้เครื่องหมาย Q สีเขียว บนภาชนะบรรจุสินค้าเกษตรหรือบนตัวสินค้าเกษตรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานทั่วไป ณ สถานที่จำหน่าย  และการตรวจสอบเป็นไปตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 ทั้งนี้ เพื่อให้ดำเนินการควบคุมสินค้าเกษตรให้เป็นไปตามกฎหมายในด้านความสอดคล้องกับมาตรฐานที่มีคุณภาพ และเพื่อให้สินค้ามีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคต่อไป   

 

 

********************

รดา  บุญยะกาญจน์ ////ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน

3 มีนาคม 2563

  

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รดา  บุญยะกาญจน์ ////ข่าว
ผู้เรียบเรียง : นายชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ