หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมการประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง “มิติใหม่ ศาลากลางหลังเก่า” หมู่เฮากำหนด เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในการพัฒนาท้องถิ่น

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 5 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 911 ครั้ง

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ภายใต้กิจกรรมการประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง “มิติใหม่ ศาลากลางหลังเก่า” หมู่เฮากำหนด เพื่อการแลกเปลี่ยนระหว่างเมืองในแง่ของความรู้ความชำนาญ สมบัติทางวัฒนธรรมและตัวอย่างการดำเนินการที่ดี

                วันนี้(5 มีนาคม 2563) ที่ลานต้นโพธิ์ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายนิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ภายใต้กิจกรรมการประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง มิติใหม่ ศาลากลางหลังเก่าหมู่เฮากำหนด โดยมี พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ นักวิชาการ นักออกแบบด้านสถาปัตยกรรม และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

                นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้มีส่วนร่วมกันในพื้นที่ แลกเปลี่ยนความรู้ เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพเป็นไปทิศทางเดียวกันศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จะเป็นการกำหนดวิสัยทัศน์ร่วมของเครือข่ายพัฒนาทิศทางเมืองอย่างสร้างสรรค์ เพื่อการแลกเปลี่ยนระหว่างเมืองในแง่ของความรู้ความชำนาญ สมบัติทางวัฒนธรรมและตัวอย่างการดำเนินการที่ดี (best practice) เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ที่เติบโตขึ้นมีการจัดการและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพเมืองต่างๆ สร้างอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในท้องถิ่นของตนและพัฒนาหลักสูตรประวัติศาสตร์การสร้างสรรค์ของท้องถิ่นการส่งเสริมให้คนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและกำหนดทิศทางของเมืองให้เป็นไปตามความต้องการของชุมชน โดยให้ชุมชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมดูแล ร่วมรักษา ร่วมรับผลประโยชน์ ตามวิถีศรัทธา “วิถีครูบางานหน้าหมู่” กำหนดเป้าหมายให้จังหวัดลำพูนเป็นนครแห่งทุนทางวัฒนธรรมชุมชนโลก ด้วยความรุ่งเรือง ร่มเย็น และเป็นสุข ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วยภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง ทั้ง 4 มิติ คือ 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่ง 2. ด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุน 3.ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และศิลปวัฒนธรรม 4.ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

                ศาลากลางหลังเก่าจังหวัดลำพูน จึงเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ในการให้บริการสาธารณะ คุณค่าของพื้นที่ยุคแรกเริ่มเป็นที่ตั้งพระตำหนักของพระนางจามเทวี จนมาถึงครั้นรัชกาลที่ 5 ได้ให้กรมศิลปากรออกแบบศาลากลางขึ้นมาใช้เป็นศูนย์ราชการประจำจังหวัดไปทั่วประเทศ และเมื่อจังหวัดลำพูน ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน บริเวณถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ - ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน จังหวัดลำพูน โดยจะมีการเปิดให้ใช้ศูนย์ราชการแห่งใหม่ประมาณปลายปี 2563 ศาลากลางหลังเก่าจังหวัดลำพูน จึงกลายเป็นอาคารที่คงคุณค่าในการอนุรักษ์ศิลปะทางสถาปัตยกรรม มรดกของชาวจังหวัดลำพูน แนวคิดในการก่อสร้างอาคารหอศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยหริภุญไชยจึงเกิดขึ้นโดย ทั้งนี้การบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะดังกล่าว จึงเป็นหน้าที่ของทุกหน่วยงานในการบูรณาการความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน โดยการเปิดเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังเสียงภาคีทุกเครือข่ายในภาคประชาสังคม จะเป็นการแลกเปลี่ยนแนวคิดแนวทาง เพื่อกำหนดทิศทางการใช้ประโยชน์พื้นที่ศาลากลางจังหวัดลำพูนหลังเดิมร่วมกัน จึงได้จัดกิจกรรมการประชุมเชิงวิชาการเรื่อง “มิติใหม่ ศาลากลางหลังเก่า”หมู่เฮากำหนดเพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารจัดการการใช้พื้นที่สาธารณะบริเวณศาลากลางจังหวัดลำพูนร่วมกัน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนชาวจังหวัดลำพูน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อานนท์ บุญมาตุ้ย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
ผู้เรียบเรียง : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ