ผู้ว่าฯลำพูน นำส่วนราชการต้อนรับคณะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดภูเก็ต พร้อมบรรยายแลกเปลี่ยนความรู้ Lamphun go green เศรษฐกิจพอเพียง

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 14 พ.ค. 2565
  • อ่าน : 97 ครั้ง

 วันที่ 14 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมจามเทวี ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  พร้อมด้วย นางปนัดดา เนารัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ต้อนรับและแลกเปลี่ยนความรู้แนวทางการบริหารจัดการชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการ ที่ว่างสร้างอาหาร การบริหารจัดการขยะ โคกหนองนาโมเดล แก่คณะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดภูเก็ต   เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้บรรยายแลกเปลี่ยนความรู้แนวทางการบริหารจัดการชุมชน ส่งเสริมโครงการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาน้อมนำปฏิบัติ ได้แก่ โครงการ ที่ว่างสร้างอาหาร (Lamphun Go Green ) สร้างความมั่นคงทางอาหาร และใช้สอยพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ , โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จังหวัดลำพูน การพัฒนาจัดการพื้นที่ทางการ เกษตร ซึ่งเป็นการผสมผสานของเกษตรทฤษฏีใหม่ ร่วมกับ ภูมิปัญญาพื้นบ้านของไทยที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่นั้น ๆ ,และโครงการบริหารจัดการขยะ มุ่งขับเคลื่อนบริหารจัดการขยะมูลฝอย เพื่อจัดระบบการเก็บและขนขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและมุ่งเน้นการลด การคัดแยกขยะมูลฝอยต้นทาง การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างความยั่งยืน จังหวัดลำพูนได้ร่วมบรรยายถึงแนวทางทางการบริหารจัดการชุมชน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการชุมชนอย่างยั่งยืนสืบไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายอนิรุทน์ กันทายวง ผู้สื่อข่าว ส.ปชส.ลำพูน
ผู้เรียบเรียง : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ