พ่อเมืองลำพูน นำส่วนราชการ พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยว ประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2565 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 15 พ.ค. 2565
  • อ่าน : 128 ครั้ง

ค่ำวันนี้ (15 พฤษภาคม 2565) ที่วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร  นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำส่วนราชการ พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยว ประกอบพิธีเวียนเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2565  โดยมี พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ แสดงพระธรรมเทศนา  มี นางปนัดดา เนารัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ,นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ ,นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ,นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ ปลัดจังหวัดลำพูน นายบุญส่ง ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมในพิธี  เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว รวมถึงเป็นการสร้างและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่เยาวชนและประชาชน  โดยนำคำสอนทางพระพุทธศาสนา ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  ตลอดจนจรรโลงสังคมไทย ให้เป็นสังคมที่มีคุณธรรมจริยธรรมอย่างยั่งยืนในมิติทางศาสนา ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

.

 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า กล่าวว่า วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน นอกจากนี้ทางสหประชาชาติได้มีมติให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสําคัญสากลของโลก ประชาชนจะร่วมกันสวดมนต์ ไหว้พระ รักษาศีล  ทั้งนี้ วันวิสาขบูชา นับว่าเป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนา สำหรับชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลก และยังเป็นวันสำคัญในระดับนานาชาติตามข้อมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา 3 เหตุการณ์ ได้แก่ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธโคดม ซึ่งทั้ง 3 เหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นตรงกัน ณ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะ (ต่างปีกัน) ชาวพุทธจึงถือว่าเป็นวันที่รวมการเกิดเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์ยิ่ง และเรียกการบูชาในวันนี้ว่า วิสาขบูชา ย่อมาจาก วิสาขปุรณมีบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อานนท์ บุญมาตุ้ย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
ผู้เรียบเรียง : ประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ