สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูน จัดโครงการ จัดทำแฟ้มนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์ แทนแฟ้มเอกสารในรูปแบบของกระดาษ

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 12 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 830 ครั้ง

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูน เปิดโครงการจัดทำแฟ้มนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์ ยกระดับการให้บริการ สู่รัฐบาลดิจิทัล เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และหลากหลายช่องทาง และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

            วันนี้ (12 มีนาคม 2563) ที่ห้องประชุม 2 ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  เป็นประธานเปิดโครงการจัดทำแฟ้มนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด นายจ้าง และ ตัวแทนลูกจ้าง เข้าร่วมโครงการ

          นางจินดา พิชญ์ชานน ประกันสังคมจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในปี 2563 ที่เร่งรัด “ปฏิรูปกำลังแรงงาน” หรือ Workfore Transformation และนโยบายสำคัญในการยกระดับการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์สู่รัฐบาลดิจิทัล เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และหลากหลายช่องทาง และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะนำข้อมูลนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ที่อยู่ในแฟ้มนายจ้างทั้งประเทศ จำนวนกว่า 9 แสนแฟ้ม จัดเก็บในระบบ อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เข้าถึงข้อมูล ของนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ได้สะดวก รวดเร็ว สมบูรณ์ ครอบคลุมทุกรายละเอียด ในการอำนวยความสะดวก และเป็นการตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ บริหารจัดการภาครัฐด้วย

                ในการจัดทำแฟ้มนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยทำให้การติดต่องานลดขั้นตอน สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น, ข้อมูลของนายจ้างไม่สูญหาย ไม่ว่าจะเป็นจากเหตุไฟไหม้ น้ำท่วม หรือ ปลวกกัดแทะ, ไม่ต้องกังวลว่าเอกสารสำคัญ เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านที่ต้องยื่นให้เจ้าหน้าที่จะถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด เนื่องจากเจ้าหน้าที่จะส่งคืนให้หลังจากที่สแกนเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แล้ว หากกรณีมีการโอนย้ายสถานประกอบการจากจังหวัดหนึ่ง ไปจังหวัดหนึ่ง สามารถดำเนินการได้โดยเร็ว เนื่องจากเจ้าหน้าที่ประกันสังคมสามารถโอนข้อมูลนายจ้างได้โดยระบบ ทำให้สะดวกและประหยัดระยะเวลาในการติดต่อหลายหน่วยงาน และสามารถไปติดต่อขอรับบริการในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ในทุกพื้นที่ เพราะข้อมูลนายจ้างเชื่อมโยงหากัน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศุภานันท์ ยะถา 053-511555
ผู้เรียบเรียง : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ