ลำพูน ประชุมคณะกรมการจังหวัด เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายที่สำคัญ ด้าน ผู้ว่าฯลำพูน เน้นย้ำ มาตรการสำคัญ การเตรียมความพร้อม โควิด-19 สู่โรคประจำถิ่น

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 27 มิ.ย. 2565
  • อ่าน : 1128 ครั้ง

วันนี้ ( 27 มิถุนายน 2565 ) ที่ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประธานประชุมคณะกรมการจังหวัดลำพูน นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 6/2565 เพื่อติดตามการดำเนินงานตามภารกิจและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายที่สำคัญ ของทุกภาคส่วน

โดยที่ประชุม มีการติดตามสถานการณ์น้ำ สภาพอากาศ ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาครัฐ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูฝน สรุปภาวะการค้า การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน สถานการณ์ด้านการจ้างงาน แรงงานในพื้นที่ และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดลำพูน

ทางด้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานเต็มความสามารถ เพื่อให้ผลการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญต่างๆเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ในเรื่องของการเตรียมความพร้อม โควิด-19 สู่โรคประจำถิ่น ซึ่งยังต้องวางมาตรการที่เข้มข้น เพื่อลดการแพร่ระบาดวงกว้าง และมาตรการนั้นๆ สามารถตอบสนองความต้องการและเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของประชาชนให้มากที่สุด

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รุจิรา เสนานุช 053-511555
ผู้เรียบเรียง : ประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ