จังหวัดลำพูน จัดโครงการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดลำพูน กรณีอุทกภัยและแผนบูรณาการเพื่อสนับสนุนและดูแลข่ายสื่อสารในสถานการณ์เหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ ประจำปี พ.ศ. 2565

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 11 ส.ค. 2565
  • อ่าน : 705 ครั้ง

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ที่ เดอะแกรนด์ จามจุรี รีสอร์ท ลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดลำพูน กรณีอุทกภัยและแผนบูรณาการเพื่อสนับสนุนและดูแลข่ายสื่อสารในสถานการณ์เหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมี นายธนา นวลปลอด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน ผู้อำนวยการ กสทช.ภาค 3 หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร สมาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการ

.

                กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ได้มีข้อสั่งการให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทุกจังหวัด เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 โดยให้ทบทวนและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุอุทกภัยของจังหวัด ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมทั้งให้ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัยระดับจังหวัด ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเน้นย้ำบทบาท หน้าที่ ตลอดจน สร้างความเข้าใจถึงกลไกการทำงานร่วมกัน ตามแนวทางของระบบบัญชาการเหตุการณ์ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด จึงได้กำหนดจัดการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด กรณีอุทกภัยขึ้น ในวันที่ 11 สิงหาคม 2565

.

                สำหรับโครงการในวันนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565โดยการนำแผนเผชิญเหตุอุทกภัยระดับจังหวัด และคู่มือบัญชาการเหตุการณ์สำหรับผู้ว่าราชการจังหวัด กรณีอุทกภัย มาใช้เป็นเครื่องมือประกอบการฝึกซ้อมฯ ให้สอดคล้องตามแนวทางนโยบายของรัฐบาล และข้อสั่งการของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  เพื่อทดสอบความเข้าใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการบูรณาการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัยของจังหวัด  เพื่อทดสอบความพร้อมด้านบุคลากร สถานที่ ทรัพยากร การประสานงาน และการสื่อสาร ตลอดจนการเชื่อมต่อผ่านระบบประชุมทางไกลระหว่างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์กรปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามแนวทางของระบบบัญชาการเหตุการณ์  เพื่อวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของแผนเผชิญเหตุอุทกภัยจังหวัด คู่มือบัญชาการเหตุการณ์สำหรับผู้ว่าราชการจังหวัด กรณีอุทกภัย และสามารถนำไปทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

.

                การจัดการฝึกในครั้งนี้ จังหวัดลำพูน ได้ร่วมกับสำนักงาน กสทช.เขต 32 ลำพูน โดยถือเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและประสานการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยปฏิบัติหลัก และหน่วยร่วมปฏิบัติการสนับสนุนทางด้านการสื่อสาร รวมทั้งการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถดำเนินการป้องกันและปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นการสร้างทักษะความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องให้กับเจ้าหน้าที่ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน อาสาสมัคร นักวิทยุสมัครเล่นและวิทยุ CB ภาคประชาชน ซึ่งเป็นหน่วยในการเข้าเผชิญเหตุในเบื้องต้น จึงจะทำให้หน่วยงานต่าง ๆ เข้าใจบทบาทหน้าที่และขั้นตอนการปฏิบัติงานร่วมกัน ในสภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งสามารถวางแผนในการปฏิบัติได้อย่างสอดคล้องกัน.

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อานนท์ บุญมาตุ้ย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
ผู้เรียบเรียง : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ