ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว (งวดที่ 17)

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 16 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 729 ครั้ง

นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เผยว่า ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2562/63 รอบที่ 1 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว มีมติเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เห็นชอบการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้ (งวดที่ 17) และมอบหมายฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ แจ้งให้ ธ.ก.ส. ทราบ เพื่อใช้ในการคำนวณเงินชดเชยส่วนต่างสำหรับจ่ายให้เกษตรกร

เพื่อให้การดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของรัฐบาลในการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้สูงขึ้น โดยคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว จึงออกประกาศ ดังนี้  ข้อ 1 ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1 (งวดที่ 17) ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2562/63  ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 23-29 กุมภาพันธ์ 2563 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆ ณ ความชื้นไม่กิน 15% ดังนี้ 1.) ข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูการเก็บเกี่ยว  2.) ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 13,916.25 บาท 3.) ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 8,297.87 บาท 4.)ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี  ตันละ 10,054.48 บาท และ 5.) ข้าวเปลือกเหนียว  ตันละ 16,887.89 บาท  

ข้อ 2 การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงินงวดที่ 13 ดังนี้ 1.) ข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูการเก็บเกี่ยว 2.) ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 38.75 บาท 3.) ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 1,702.13 บาท 4.) ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 945.52 บาท และ 5.) ข้าวเปลือกเหนียว ราคาสูงกว่าเป้าหมาย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศุภานันท์ ยะถา 053-511555
ผู้เรียบเรียง : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ