จังหวัดลำพูน แจ้งประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 27 ธ.ค. 2562
  • อ่าน : 355 ครั้ง

 

จังหวัดลำพูน แจ้งประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการการดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2562/2563 รอบที่ 1 (ฉบับที่ 3)

นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า ตามที่คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้ออกประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ การดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/2563 รอบที่ 1 ลงวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2562 และประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ การดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/2563 รอบที่ 1 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 พฤศจิกายนพ.ศ. 2562 เพื่อเผยแพร่ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน

เพื่อให้ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงข้าวเปลือกสอดคล้องกับราคารับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรในทางการค้าปกติ คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว จึงมีมติในคราวประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 เห็นชอบปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงจากเดิม ซึ่งกำหนดให้ประกาศทุก ๆ 15 วัน เป็นทุกวันศุกร์ (ทุกๆ 7 วัน) โดยจะประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงครั้งแรกในวันที่ 6 ธันวาคม 2562 (สำหรับเกษตรกรที่แจ้งเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 1-7 ธันวาคม 2562) เป็นตันไป ดังนั้น เพื่อให้การเผยแพรให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน อาศัยอำนาจตามความในข้อ 2.1 ของคำสั่งคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติที่ 3/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ลงวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว จึงออกประกาศแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

"การประกาศเกณฑ์ราคากลางอ้างอิง สำหรับเกษตรกรที่แจ้งเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562เป็นต้นไป กำหนดการประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงทุกวันศุกร์ (ทุกๆ 3 วัน) โดยเริ่มประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงในวันที่ 6 ธันวาคม 2562 และใช้ราคาเฉลี่ยย้อนหลัง 7 วันทำการ"

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศุภานันท์ ยะถา
ผู้เรียบเรียง : นายชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ