คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติจังหวัดลำพูน เน้นการประชาสัมพันธ์สื่อสารในพื้นที่ สร้างการรับรู้แก่ประชาชนกับวิถีชีวิตใหม่ หลังการแพร่ระบาดของ COVID-19

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 27 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 554 ครั้ง

                   สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนจัดการประชุม คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติจังหวัดลำพูน เน้นการประชาสัมพันธ์สื่อสารในพื้นที่ สร้างการรับรู้แก่ประชาชนกับวิถีชีวิตใหม่ และการฟื้นฟูเศรษฐกิจ หลังการแพร่ระบาดของ COVID - 19

                   วันที่ 27  พฤษภาคม 2563  ที่ห้องประชุมเจ้าหลวงเศรษฐีคำฝั้น ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำพูน  นายวรยุทธ  เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2/2563  ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์ในระดับจังหวัดให้สอดคล้องกับนโยบายสำคัญของรัฐบาล 11 ด้าน ได้แก่ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเบี้ยยังชีพ , การจ้างงานผู้สูงอายุ , การลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงบริการสุขภาพ , ศูนย์ดำรงธรรม , ยุติธรรมใส่ใจ , ป้องปรามทุจริตภาครัฐ , การบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง , การทำประมงตามมาตรฐาน IUU ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก, เขตพัฒนาพิเศษภาคใต้, และเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนใต้ รวมถึงการประชาสัมพันธ์โครงการของจังหวัดลำพูน ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ทั้ง 6 ด้าน  เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

        อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 จึงต้องเร่งสื่อสารให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันตนเองและคนในครอบครัวให้ห่างไกลจาก COVID-19 ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ สู่พี่น้องประชาชน  เพื่อให้ผ่านสถานการณ์วิกฤตนี้ ไปด้วยกัน โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับโควิด-19 อาทิ จัดแถลงข่าวประจำวัน, การผลิตข่าวประชาสัมพันธ์, การผลิตสกู๊ป, คลิปวีดีโอ, ผลิตสปอตรณรงค์, ผลิตภาพ/ข้อความอินโฟกราฟิก และการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลเพื่อสร้างการรับรู้ให้เข้ากับวิถีชีวิตใหม่หลังการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19.

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุพินจิน ดาหลวง ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
ผู้เรียบเรียง : ประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ