จังหวัดลำพูน เปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีการเกษตร แหล่งอบรมบ่มเพาะภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรม

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 1 มิ.ย. 2563
  • อ่าน : 940 ครั้ง

วันนี้ (1 มิถุนายน 2563) ที่ห้องประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) โดยมีเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน  หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการศูนย์ AIC จังหวัดลำพูน เข้าร่วม

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน) มีนโยบายในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีเกษตร 4.0 ภายใต้การดำเนินงานโดยคณะกรรมการขับเคลื่อนเทคโนโลยีเกษตร 4.0 และได้ประกาศให้ ปี 2563 เป็นปีแห่ง “เทคโนโลยีการเกษตร” โดยมีแนวคิดให้มีการจัดตั้ง “ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center: AIC) เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีการเกษตร ให้ครบทั้ง 77 จังหวัด

โดยจังหวัดลำพูน ได้ก่อตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดลำพูน (Lamphun Agritech and Innovation Center: LPNAIC) ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งอบรมบ่มเพาะ รวบรวมและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร ภูมิปัญญาด้านการเกษตร และนวัตกรรมทางการเกษตร และเป็นศูนย์กลางในการให้บริการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเชื่อมโยงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคเกษตรกร และสถาบันการศึกษาในจังหวัดใกล้เคียง อาทิ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทั้งนี้ การก่อตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดลำพูน ( Lamphun Agritech and Innovation Center : LPAIC) จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรของจังหวัดลำพูน  เกิดการรวบรวมและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร ภูมิปัญญาด้านการเกษตร นวัตกรรมทางการเกษตร และเป็นศูนย์กลางในการให้บริการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มีศักยภาพ เพื่อพัฒนาความสามารถการแข่งขัน การส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งเมื่อขยายผลไปยังเกษตรกร จะเกิดการพัฒนาต่อยอดในการทำเกษตรและการแปรรูปผลผลิตอย่างกว้างขวางและเกิดผลลัพธ์ที่ทำให้เกษตรกรของจังหวัดลำพูน สามารถลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตทางเกษตร เพิ่มรายได้ และสร้างความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรมต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศุภานันท์ ยะถา 053-511555
ผู้เรียบเรียง : ประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ