สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน ประกาศประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของรถที่ค้างชำระภาษีประจำปีติดต่อกันครบสามปี ให้นำส่งคืนแผ่นป้ายทะเบียนรถและนำบันทึกคู่มือจดทะเบียนรถมาบันทึกการระงับทะเบียน

  • ประกาศจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 5 เม.ย. 2564
  • รับชม : 122 ครั้ง

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน ประกาศประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของรถที่ค้างชำระภาษีประจำปีติดต่อกันครบสามปี ให้นำส่งคืนแผ่นป้ายทะเบียนรถและนำบันทึกคู่มือจดทะเบียนรถมาบันทึกการระงับทะเบียน

ตามที่ได้มีประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 มีผลให้ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2546 เป็นต้นมา รถที่ค้างชำระภาษีประจำปีติดต่อกันครบ 3 ปี การจดทะเบียนเป็นอันระงับไป เจ้าของรถต้องส่งคืนแผ่นป้านทะเบียนรถ และนำใบคู่มือจดทะเบียนรถมาแสดงต่อนายทะเบียน เพื่อบันทึกหลักฐานการระงับทะเบียนภายใน 60 วัน นับแต่นายทะเบียนปิดประกาศ และมีหนังสือแจ้งเจ้าของรถ หากพ้นระยะเวลากำหนดดังกล่าว เจ้าของรถที่ทะเบียนระงับไม่ปฏิบัติตาม จะต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท และเจ้าของรถยังมีหน้าที่ต้องเสียภาษีให้ครบถ้วนพร้อมเงินเพิ่ม ในอัตราร้อยละหนึ่งต่อเดือนของจำนวนภาษีที่ต้องชำระ

สอบถามเพิ่มเติม หรือ ขอดูรายชื่อบัญชี ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน โทร. 053-537325

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ