สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูนประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุ – ครุภัณฑ์ จำนวน 21 รายการ ในวันที่ 20 เม ย 2564

  • ประกาศจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 19 เม.ย. 2564
  • รับชม : 263 ครั้ง

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูนประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุ – ครุภัณฑ์ จำนวน 21 รายการ ในวันที่ 20 เม ย 2564  

          สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ ของสำนักงานสาขาเมืองลำพูน จำนวน 21 รายการ โดยกำหนดวันดูสภาพ และวันขาย ในวันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. – 09.30 น. ณ บ้านพักของสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำพูน ตั้งอยู่เลขที่ 18 / 1 หมู่ 3 ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน  จ.ลำพูน  และเริ่มลงทะเบียนสู้ราคา ในเวลา 09.00 – 09.45 น. จากนั้นจะให้ผู้ซื้อได้เสนอราคา ในเวลา 10.00 น.

         ผู้ที่ประสงค์จะเข้าสู่ราคาต้องลงลายมือชื่อเป็นหลักฐานหากเป็นบุคคลธรรมดาให้นำสำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีเป็นนิติบุคคลให้นำหนังสือบริคณห์สนธิ หรือหนังสือรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง หากเป็นผู้รับมอบอำนาจต้องนำหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจมาแสดงเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการลงทะเบียน ผู้ที่ไม่ลงลายมือชื่อจะไม่ได้รับสิทธิเข้าสู้เสนอราคา หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำพูน ที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน ( หลังเก่า ) โทร. 053 – 511 799 .  

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ