สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุ – ครุภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ ในวันที่ 20 เม ย 2564 

  • ประกาศจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 19 เม.ย. 2564
  • รับชม : 351 ครั้ง

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุ – ครุภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ ในวันที่ 20 เม ย 2564 

          สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูนสาขาเวียงหนองล่อง จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุ – ครุภัณฑ์ ของสำนักงานสาขาเมืองลำพูน จำนวน 9 รายการ และซากวัสดุเหลือใช้ 1 รายการ โดยกำหนดวันดูสภาพ และวันขาย ในวันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. – 09.30 น. เริ่มให้ดูสภาพครุภัณฑ์ ณ โรงจอดรถของที่ว่าการอำเภอเวียงหนองล่อง และเริ่มลงทะเบียนสู้ราคา ในเวลา 09.00 – 09.45 น. จากนั้นเริ่มเสนอราคา เวลา 10.00 น.

         ผู้ที่ประสงค์จะเข้าสู่ราคาต้องลงลายมือชื่อเป็นหลักฐานหากเป็นบุคคลธรรมดาให้นำสำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีเป็นนิติบุคคลให้นำหนังสือบริคณห์สนธิ หรือหนังสือรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง หากเป็นผู้รับมอบอำนาจต้องนำหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจมาแสดงเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการลงทะเบียน ผู้ที่ไม่ลงลายมือชื่อจะไม่ได้รับสิทธิเข้าสู้เสนอราคา หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงหนองล่อง ที่ว่าการอำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน  โทร. 053 – 505 004 . 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ