สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน จัดอบรมและทดสอบผู้ที่มีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ ที่อาคารสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน

  • ประกาศจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 20 เม.ย. 2564
  • รับชม : 127 ครั้ง

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน จัดอบรมและทดสอบผู้ที่มีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ ที่อาคารสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน

          สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน จัดอบรมและทดสอบผู้ที่มีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ หน้าที่ผู้ขับรถ ผู้เก็บค่าโดยสาร นายตรวจ และผู้บริการ ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 รุ่นที่ 3/2564 ในวันที่ 20 – 22 เมษายน 2564 เวลาตั้งแต่ 08.00 – 16.30 น. ที่ห้องอบรมใบอนุญาตผู้ประจำรถ ชั้น 2 อาคารสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน ทดสอบภาคทฤษฎี (ข้อเขียน) วันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 15.30 น. ทดสอบภาคปฏิบัติ (ขับรถ) วันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. และเปิดโอกาสให้สอบแก้ตัวเฉพาะส่วนที่ไม่ผ่าน

          ผู้สมัครต้องมายื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายใบอนุญาตขับรถสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน ในวันและเวลาราชการ สิ้นสุดการสมัครวันที่ 19 เมษายน 2564 เอกสารการสมัครมีบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) และใบรับรองแพทย์ที่ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน ผู้สมัครมีคุณสมบัติ ดังนี้

          1. อายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้เก็บค่าโดยสาร หรือผู้บริการ

          2. อายุ 18ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สำหรับผู้ขออนุญาตขับรถส่วนบุคคลชนิดที่ 1

          3. อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สำหรับผู้ขออนุญาตขับรถส่วนบุคคลชนิดที่ 2,3 และใบอนุญาตเป็นนายตรวจ

          4. อายุ 22 บริบูรณ์ขึ้นไปสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถทุกประเภทชนิดที่ 1,2,3

          ประกาศผลสอบในวันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. ผู้ผ่านการทดสอบสามารถรับใบอนุญาตได้ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ