สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน เปิดรับสมัครผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ชนิดที่ 4

  • ประกาศจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 20 เม.ย. 2564
  • รับชม : 114 ครั้ง

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน เปิดรับสมัครผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ชนิดที่ 4

          สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน จะดำเนินการอบรมและทดสอบให้แก่ผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ชนิดที่ 4 (ขับรถที่ใช้ขนส่งวัตถุอันตราย) ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 วันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน ทดสอบภาคทฤษฎี (ข้อเขียน) กรณีเปลี่ยนใบอนุญาตจากชนิดที่ 1,2 เป็นชนิดที่ 4 วันที่ 22 เมษายน เวลา 16.00 น. ทดสอบภาคปฏิบัติ (ขับรถ) กรณีเปลี่ยนใบอนุญาตจากชนิดที่ 1,2 เป็นชนิดที่ 4 วันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. และเปิดให้สอบแก้ตัวใหม่เฉพาะส่วนที่ไม่ผ่านการทดสอบด้วย

          ผู้สมัครสามารถยื่นคำขอด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ในวันและเวลาราชการ จนถึงวันที่ 19 เมษายน 2564 ผู้สมัครต้องมีอายุ 25 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตขับรถชนิดที่ 3 (ขับรถลากจูงหรือรถพ่วง) เอกสารการสมัคร มีดังนี้

          1.สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 3 (ขับรถลากจูงหรือรถพ่วง)

          2. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)

          3. ใบรับรองแพทย์ที่ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ