จังหวัดลำพูน โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ

  • ประกาศจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 7 มิ.ย. 2564
  • รับชม : 324 ครั้ง

จังหวัดลำพูน โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ

          จังหวัดลำพูน โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เนื่องจากได้รับการจัดสรรทดแทนจำนวน 1 รายการ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ไปแล้วนั้น ปรากฏว่า ไม่มีผู้เข้ามาเสนอราคาแต่อย่างใด ซึ่งคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุได้มีความเห็นให้ปรับลดราคาขั้นต่ำลง กำหนดประมูลในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป จนแล้วเสร็จ ที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน เลขที่ 208 ม.3 ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน ซึ่งสามารถดูสภาพรถยนต์ที่จะขายทอดตลาดได้ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไปในวันประมูล      

          สำหรับรายละเอียดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ลักษณะนั่งสองตอนท้ายบรรทุก แบบดับเบิ้ลแค็บหมายเลขทะเบียน กข 8101 ลำพูน ยี่ห้อมาสด้า สีขาว จำนวน 4 สูบ ขนาด 2,499 ซีซี หมายเลขเครื่องยนต์ WLAT433576 หมายเลขตัวรถ MM8UNFD3200338459 หมายเลขครุภัณฑ์ ส.ป.ก.2320-008-0001-46/0085 จดทะเบียนเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 อายุการใช้งาน 17 ปี กำหนดราคาขั้นต่ำ 36,250 บาท (สามหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

          ทั้งนี้ การขายทอดตลาด โดยวิธีการประมูลด้วยวาจา (ปากเปล่า) และราคาที่เสนอต้องไม่ต่ำกว่าราคาที่คณะกรรมการพิจารณาประเมินราคาขั้นต่ำกำหนด โดยกำหนดให้ผู้เข้าร่วมประมูลสู้ราคาด้วยวาจาเพิ่มขึ้น ครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ผู้ร่วมประมูลจะต้องมีเอกสารหลักฐานในกรณีเป็นบุคคลธรรมดาจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมทั้งสำเนารับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ และในกรณีเป็นนิติบุคคลต้องมีหนังสือรับรอง หากมีการมอบอำนาจจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้เป็นผู้มีอำนาจเต็มและบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ได้รับรองสำเนาถูกต้องแล้ว จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ สอบถามเพิ่มเติมที่ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน โทร. 053-511222 ต่อ 11

         

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ