สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน แจ้งแนวทางปฏิบัติสำหรับกิจกรรมที่ได้รับการยกเว้นให้สามารถจัดได้

  • ประกาศจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 7 ก.ย. 2564
  • รับชม : 98 ครั้ง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน แจ้งแนวทางปฏิบัติสำหรับกิจกรรมที่ได้รับการยกเว้นให้สามารถจัดได้

 

นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เปิดเผยถึงข้อ แจ้งแนวทางปฏิบัติสำหรับกิจกรรมที่ได้รับการยกเว้นให้สามารถจัดได้โดยไม่ต้องขออนุญาต ตามข้อ 4 (2) ของคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ที่ 93/2564 ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564 โดยมีเงื่อนไขกำหนดดังนี้

 

1. ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้จัดกิจกรรม พิจารณาจัดกิจกรมเฉพาะในส่วนที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งเท่านั้น และเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

2. หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมในสถานที่ที่มีลักษณะเป็นสถานที่ปิดและมีระบบปรับอากาศ

3. จำกัดเวลาในการจัดกิจกรรมให้น้อยที่สุด

4. ในกรณีที่มีการจัดอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ให้จัดในลักษณะที่ลดการสัมผัสจากการใช้อุปกรณ์ร่วมกัน เช่น การจัดอาหารว่างแบบกล่อง (Box set) อาหารในรูปแบบอาหารชุดเดี่ยว

5. จัดให้มีมาตรการป้องกันโรคแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้

5.1 ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่โดยติดตั้งและสแกน Application "ไทยชนะ" หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้

5.2 ให้ผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า อย่างถูกวิธีตามข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข

5.3 ให้มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด สำหรับผู้จัดกิจกรรมและผู้ร่วมกิจกรรม หากพบว่าบุคคลใดมีใช้ หรือมีอาการทางระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ต้องไม่อนุญาตให้บุคคลนั้นเข้าไปในบริเวณสถานที่จัดกิจกรรม และแนะนำให้ไปพบบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ณ สถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่

5.4 จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรณ์มิให้แออัด โดยจัดให้มีระยะห่างระหว่างบุคคลไม่น้อยกว่า 1 เมตร

5.5 จัดให้มีการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่ที่เกี่ยวข้องก่อนการทำกิจกรรม รวมทั้งระหว่างและภายหลังการทำกิจกรรม

5.6 จัดให้มีที่ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่เพียงพอ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ