บ้านเหล่าดู่ เทศบาลตำบลหนองยวง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน ขอเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง

  • ประกาศจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 7 ก.ย. 2564
  • รับชม : 106 ครั้ง

เทศบาลตำบลหนองยวง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน ขอเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง

          เทศบาลตำบลหนองยวง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน ประกาศจัดจ้างก่อสร้างตามโครงการปรับปรุงผิวจราจรจากคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 2 บ้านเหล่าดู่ หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 294 เมตร หนา 0.05

          ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุและทรัพย์สินกองคลัง โทร. 0-5352-9542

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ