สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน ประกาศรถที่ค้างชำระภาษีประจำปีติดต่อกันครบสามปี

  • ประกาศจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 29 ก.ย. 2564
  • รับชม : 133 ครั้ง

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน ประกาศรถที่ค้างชำระภาษีประจำปีติดต่อกันครบสามปี

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน ประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 มีผลให้ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2546 เป็นต้นมา รถที่ค้างชำระภาษีประจำปีติดต่อกันครบสามปี การจดทะเบียนเป็นอันระงับไป เจ้าของรถต้องส่งคืนแผ่นป้ายทะเบียนรถ และนำใบคู่มือจดทะเบียนรถมาแสดงต่อนายทะเบียน เพื่อบันทึกหลักฐานการระงับทะเบียนภายใน 60 วัน นับแต่นายทะเบียนปิดประกาศ และมีหนังสือแจ้งเจ้าของรถ หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว เจ้าของรถที่ทะเบียนระงับไม่ปฏิบัติตาม จะต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท และเจ้าของรถยังมีหน้าที่ต้องเสียภาษีที่ค้างชำระให้ครบถ้วนพร้อมเงินเพิ่ม ในอัตราร้อยละหนึ่งต่อเดือนของจำนวนภาษีที่ต้องชำระด้วย

 

สามารถขอดูรายละเอียดได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน โทร. 053-537325

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ