สำนักงานขนส่งจังหวัด ขอความร่วมมือ รถที่ทะเบียนเป็นอันระงับและค้างชำระภาษีติดต่อกันครบ 3 ปี ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522

  • ประกาศจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 6 ม.ค. 2565
  • รับชม : 287 ครั้ง

สำนักงานขนส่งจังหวัด ขอความร่วมมือ รถที่ทะเบียนเป็นอันระงับและค้างชำระภาษีติดต่อกันครบ 3 ปี ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522

นางสาวอมรรัตน์  โพธิ์พันธุ์ ขนส่งจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป รถที่ค้างชำระภาษีประจำปีติดต่อกันครบ 3 ปีและมีการจดทะเบียนเป็นอันระงับไปเจ้าของรถต้องส่งคืนแผ่นป้ายทะเบียนรถให้นำใบคู่มือจดทะเบียนรถมาแสดงต่อนายทะเบียนเพื่อบันทึกหลักฐานการระงับทะเบียนภายใน 60 วัน โดยนายทะเบียนจะปิดประกาศพร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งเจ้าของรถหากพ้นกำหนดระยะเวลา

ทั้งนี้ หากไม่ปฏิบัติตามจะต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทและเจ้าของรถยังมีหน้าที่ต้องเสียภาษีที่ค้างชำระให้ครบถ้วนพร้อมเงินเพิ่มในอัตราร้อยละหนึ่งต่อเดือนของจจำนวนภาษีที่ต้องชำระอีกด้วยสำนักงานขนส่ง

อย่างไรก็ตาม จังหวัดลำพูน ขอความร่วมมือ เจ้าของรถที่ค้างชำระภาษีประจำปีติดต่อกันครบ3ปี ให้คืนแผ่นป้ายทะเบียนรถและนำใบคู่มือจดทะเบียนรถมาบันทึกการระงับทะเบียนรวมตลอดจน ชำระภาษีที่ค้างให้ครบถ้วน หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน โทร.0 5352 5548

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จังหวัดลำพูนจึงใคร่ขอความร่วมมือในการปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของรถที่ค้างชำระภาษีประจำปีติดต่อกันครบสามปีให้นำส่งคืนแผ่นป้ายทะเบียนรถและนำใบคู่มือจดทะเบียนรถมาบันทึกการระงับทะเบียนรวมตลอดจน ชำระภาษีที่ค้างให้ครบถ้วนโดยรายละเอียดเกี่ยวกับหมายเลขทะเบียนรถผู้ถือกรรมสิทธิ์ผู้ครอบครองและจำนวนเงินภาษีที่ค้างปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ