ขอเชิญชวน ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 การวางผังนโยบายระดับประเทศ

  • ประกาศจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 22 เม.ย. 2565
  • รับชม : 187 ครั้ง

ขอเชิญชวน ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 การวางผังนโยบายระดับประเทศ

กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดำเนินการวางผังนโยบายระดับประเทศ เพื่อเป็นการวางแผนพัฒนาพื้นที่ด้านกายภาพของประเทศที่ชี้นำการพัฒนาเชิงพื้นที่ของประเทศไทย ซึ่งในปัจจุบันได้ดำเนินการมาสู่ขั้นตอนการจัดทำร่างวิสัยทัศน์ และแนวคิดการพัฒนาพื้นที่ประเทศ ให้สอดคล้องกับบทบาทและศักยภาพพื้นที่ เพื่อให้มีการพัฒนาพื้นที่ทุกระดับเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งประเทศ และเพื่อเสริมสร้างศักยภาพขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งจะเป็นกลไกด้านการผังเมือง ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติเชิงพื้นที่สร้างชุมชนที่เข้มแข็งและน่าอยู่ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการสาธารณะ มีสิ่งแวดล้อมที่ดีดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน

ทั้งนี้ กรมโยธาธิการและผังเมืองได้มุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน จึงดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 เพื่อนำเสนอร่างวิสัยทัศน์ และแนวคิดการพัฒนาพื้นที่ประเทศ ในรูปแบบการประชุมด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference) ผ่านระบบ Zoom Webinar ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-12.30 น. และ 12.30-16.30 น. โดยแบ่งออกเป็นภาคดังนี้

• ภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ.2565 08.30 น.-12.30 น.

• ภาคกลาง

วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ.2565 12.30-16.30 น.

• ภาคตะวันออก

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ.2565 08.30 น.-12.30 น.

• ภาคเหนือ

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ.2565 12.30-16.30 น.

• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ.2565 08.30 น.-12.30 น.

• ภาคใต้

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ.2565 12.30-16.30 น.

จึงขอเรียนเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการพัฒนาพื้นที่ให้เมืองมีสภาพแวดล้อมน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีการใช้พื้นที่อย่างยั่งยืนและสมดุลจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Inbox หรือ โทร.02-9383874-5

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ