กระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ว่า คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

  • ประกาศจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 1 ธ.ค. 2563
  • รับชม : 104 ครั้ง

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ว่า คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประกอบด้วย สรุปย่อคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสรุปข้อร้องเรียนของคณะอนุกรรมการพิจารณา และให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน และสรุปข้อหารือของคณะอนุกรรมการตอบข้อหารือตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด
3  เอกสาร-3 ดาวน์โหลด
4  เอกสาร-4 ดาวน์โหลด
5  เอกสาร-5 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ