จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5"

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 1 ธ.ค. 2563
  • อ่าน : 212 ครั้ง

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00 น.ที่ วัดแม่ฮี้ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนมอบหมายให้ นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพีธีตรวจเยี่ยมโครงการปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 ”(ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งหลังจากเยี่ยมวัดแม่ฮี้ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในเวลาต่อมา นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและคณะกรรมการฯได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมหมู่บ้านรักษาศีล 5 ที่ วัดแม่ละนา  หมู่ที่ 1  ตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นลำดับต่อไป

ทั้งนี้ นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพื่อดำเนินการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล5"(ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี)ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีความตระหนักในการคิดดี ปฏิบัติดี ด้วยการนำของผู้นำชุมชน และการมีส่วนร่วมของชาวบ้านเอง น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะการยึดถือปฏิบัติศีล 5 มาใช้ในการดำรงชีวิต ตามแนวทาง บวรคือ หมู่บ้าน วัด และโรงเรียน ร่วมขับเคลื่อนไปด้วยกัน ก่อให้เกิดการประสานสามัคคี ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา รวมถึงช่วยกันรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติให้มีความเจริญมั่นคง ประชาชนมีความรัก สามัคคี ร่วมกันทำความดี ละเว้นความชั่ว และช่วยกันแก้ปัญหาสังคมอย่างยั่งยืน/

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทักสินา เมนไธสง
ผู้เรียบเรียง : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน

ข่าวที่น่าสนใจ