จังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่งเสริมการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ พร้อมกำชับการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าอย่างเคร่งครัด

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 23 มี.ค. 2564
  • อ่าน : 90 ครั้ง

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่งเสริมการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ พร้อมกำชับการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าอย่างเคร่งครัด

วันที่ 23 มีนาคม 2564 ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม  ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำเดือนมีนาคม 2564 เพื่อชี้แจงข้อราชการและแนวทางการปฏิบัติงานที่สำคัญให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ในการจัดประกวด การจัดการและแผนการปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน แนวทางการบริหารจัดการขยะอันตรายในพื้นที่ กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์

โดยชี้แจงแนวทางการยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและการติดตามการเปิดใช้บริการรับชำระภาษีท้องถิ่น ผ่านธนาคารบนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) พร้อมทั้ง ขยายผลการประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน การขอรับทุนสนับสนุนโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจรากฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  การจัดตั้งห้องปลอดฝุ่น กองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯและโคกหนองนาโมเดล

     ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้กล่าวเน้นย้ำ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นให้รวดเร็วทันต่อสถานการณ์ คำนึงถึงประชาชนเป็นสำคัญ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า โดยผู้บริหารส่วนท้องถิ่นนั้นมีความสำคัญในการป้องกัน แก้ไข และประสานงานสั่งการ การดำเนินงานสถานการณ์ไฟป่าเป็นอย่างมาก ซึ่งจะต้องรับรู้สาเหตุของการเกิดไฟป่าในพื้นที่ของตนเอง และต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ มาตรการห้ามเผาเด็ดขาด อย่างครอบคลุม รวมถึงมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าอื่นๆด้วย และขอความร่วมมือส่วนราชการท้องถิ่นจัดทำห้องปลอดฝุ่น เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยให้ท้องถิ่นสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง เพื่อหาแนวทางป้องกัน และมาตรการช่วยเหลือในอนาคต น้ำอุปโภคบริโภคจะต้องไม่เกิดปัญหา พืชผลผลิตจะต้องไม่ยืนต้นตาย เพื่อความเป็นอยู่ของประชาชนที่ดีขึ้น

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชีวิน ศรัทธา
ผู้เรียบเรียง : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน

ข่าวที่น่าสนใจ