เหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน พัฒนา แอปพลิเคชัน “พ้นภัย”เพื่อเพิ่มศักยภาพเครือข่ายการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสาธารณภัย

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 23 มี.ค. 2564
  • อ่าน : 160 ครั้ง

เหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน พัฒนา แอปพลิเคชัน “พ้นภัย”เพื่อเพิ่มศักยภาพเครือข่ายการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสาธารณภัย

วันนี้ (23 มี.ค 64) ที ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการขยายเครือข่ายเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผ่านแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” ของเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นางฐิติพร  จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน อาสาสมัครกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่บริการตามโครงการพัฒนาตำบล รวมทั้งสิ้น 30 คนเข้าอบรม

นางฐิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า สภากาชาดไทยมีนโยบายที่จะให้อาสาสมัครมีบทบาทสำคัญในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นการขับเคลื่อนพันธกิจด้านการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยไม่ว่าจะเป็นระยะก่อนเกิดภัย ระยะเกิดภัย และระยะฟื้นฟูเพื่อให้ครอบคลุมทุกระยะของการเกิดภัย ทั้งด้านข้อมูลสถานการณ์การแจ้งเตือน การร้องขอความช่วยเหลือ และการปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย ทุกหน่วยงานสามารถแลกเปลี่ยน และแบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาเรื่องความสับสนของข้อมูล ความไม่ทั่วถึง และความซ้ำซ้อนของการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย รวมทั้งบูรณาการด้านการจัดการปัญหาสาธารณภัยระหว่างหน่วยงานเครือข่ายทุกภาคส่วน ให้มีเอกภาพและสร้างระบบการช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพ สามารถบริหารจัดการข้อมูลบนระบบแผนที่ออนไลน์และที่สำคัญมุ่งเน้นภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม เข้ามาใช้บริการและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบให้มีความสมบูรณ์ รวมถึงการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรให้ระบบสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานได้ทันต่อสถานการณ์ เหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอนสอนจึงได้จัดโครงการขยายเครือข่ายเพื่อการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผ่านแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” ขึ้น เพื่อให้สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอนและเครือข่าย สามารถนำมาปรับใช้กับการปฏิบัติงานด้านการบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆได้อย่างรวดเร็ว ทันท่วงที และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชีวิน ศรัทธา
ผู้เรียบเรียง : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน

ข่าวที่น่าสนใจ