จังหวัดแม่ฮ่องสอน ต่อยอดแผนพัฒนาหมู่บ้านในโครงการร้อยใจรักษ์ เตรียมบรรจุลงในแผนพัฒนาจังหวัด

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 24 มี.ค. 2564
  • อ่าน : 135 ครั้ง

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ต่อยอดแผนพัฒนาหมู่บ้านในโครงการร้อยใจรักษ์ เตรียมบรรจุลงในแผนพัฒนาจังหวัด

    วันที่ 24 มีนาคม 2564 ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน  นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการโครงการและงบประมาณของแผนพัฒนาหมู่บ้านตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดน ภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ พ.ศ. 2562-2565 พร้อมด้วยนายชนก มากพันธุ์รองผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อสะท้อนปัญหาของประชาชนในรูปแบบของแผนพัฒนาหมู่บ้าน บูรณาการปฏิบัติงานขยายผลสู่แผนโครงการร้อยใจรักษ์ และบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด เพื่อให้เกิดการต่อยอดในการแก้ปัญหาและพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

      ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงานในการขยายผลแผนพัฒนาหมู่บ้านในโครงการร้อยใจรักษ์ สู่การบรรจุลงในแผนพัฒนาจังหวัด ว่า สำหรับการจัดทำแผนหมู่บ้านในโครงการร้อยใจรักษ์ครั้งนี้ ถือได้ว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน อาจไม่ทัดเทียมกับจังหวัดอื่น จนทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำ แต่ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการจัดทำเวทีชุมชนสะท้อนปัญหาของชุมชน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่ดินทำกิน ปัญหายาเสพติดฯ โดยน้อมนำศาสตร์พระราชา ใช้คนเป็นศูนย์กลาง ทำให้สามารถรวบรวมประเด็นปัญหาในหมู่บ้านและสะท้อนออกมาเป็นแผนพัฒนาหมู่บ้านได้เสร็จเรียบร้อย รวดเร็ว สามารถนำมาเป็นกรอบในการขับเคลื่อนลงสู่การบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดได้ และสิ่งสำคัญ คือการนำแผนลงสู่การปฏิบัติจริง ต้องมีแนวทางการปฏิบัติงาน การวางมาตรการ ที่จะช่วยเหลือประชาชนชาวแม่ฮ่องสอนในการบรรเทาผลกระทบต่างๆและให้เกิดความผาสุกทั่วทุกพื้นที่

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชีวิน ศรัทธา
ผู้เรียบเรียง : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน

ข่าวที่น่าสนใจ