จังหวัดแม่ฮ่องสอนขับเคลื่อนการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพพระรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ 2566

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 17 ส.ค. 2564
  • อ่าน : 54 ครั้ง

จังหวัดแม่ฮ่องสอนขับเคลื่อนการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพพระรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ ( 17 ส.ค. 64 ) เวลา 09:30 น. ที่ห้องประชุมวีดิทัศน์ทางไกล video conference ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 

ทั้งนี้ที่ประชุมรับทราบแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติงานและงบประมาณในการดำเนินงานสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯสมเด็จพระเทพพระรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้แต่ละอำเภอสร้างความเข้าใจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนแต่ละแห่ง ในการเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบในหลักการแผนปฏิบัติงานและงบประมาณในการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2566 ซึ่งมีการเสนอโครงการในส่วนงบประมาณจังหวัดและงบต้นสังกัด รวมทั้งสิ้น24 โครงการ งบประมาณกว่า 17 ล้านบา เพื่อนำเสนอขอการจัดสรรงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รันรักษ์ ขัตติกุล
ผู้เรียบเรียง : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน

ข่าวที่น่าสนใจ