โรงเรียนอนุบาลปาย (เวียงใต้) ปรับรูปแบบการเรียนการสอน เป็น On - Hand และ Online ชั่วคราว ป้องกันโควิด19 แม้ปัจจุบันจะไม่พบการระบาดในสถานศึกษา

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 13 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 66 ครั้ง

          นายสมบุญ มหาวรรณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)  แจ้งว่า โรงเรียนอนุบาลปาย (เวียงใต้) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติที่โรงเรียน (On-Site) เป็นรูปแบบการสอน On - Hand และ Online เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๒) เนื่องด้วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ยังพบผู้ติดเชื้อในจังหวัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙(COVID-๑๔) ต่อสุขภาพของนักเรียน ผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) จึงออกประกาศ ดังนี้
          ๑.ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนที่โรงเรียน On-Site และให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online, On-Air, On-Hand (โดยใช้หนังสือเรียน,แบบฝึกหัด,ใบงาน) ตามที่ผู้รับผิดชอบได้วางแผนไว้ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๗ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง และไม่อนุญาตให้หน่วยงานอื่นและนักเรียนทุกระดับชั้นมาทำกิจกรรมทุกประเภทภายในโรงเรียน
          ๒.ให้นักเรียนทุกคนได้เรียนในรายวิชาต่างๆ ที่บ้าน  ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้ปกครอง ผ่านช่องทางที่ครูประจำวิชานัดหมายในระหว่างปีดเรียนตามตารางเรียนที่กำหนด
          ๓.ให้ช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนปฏิบัติงานได้ที่บ้าน (Work from home) หรือสถานที่ๆ ได้นัดหมายกับผู้ปกครองหรือนักเรียนไว้โดยให้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในรายวิซาที่รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ครูเวรประจำวันมาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาติดต่อราชการ โดยปฏิบัติการตามมาตรการการป้องกัน COVID-๑๙ อย่างเคร่งครัด
          ๔.ให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด และหลีกเลียงการเดินทางข้ามจังหวัดไปยังพื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรค เพื่อหลีกเสี่ยงการติดเชื้อโรคดังกล่าว
         ๕.ให้นักเรียนและผู้ปกครองติดตามข้อมูลข่าวสารและประกาศของทางโรงเรียนผ่านทางเว็บไซด์ หรือ เพจ Facebook กลุ่มไลน์ผู้ปกครองแต่ละชั้นเรียนของทางโรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้ อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ครูประจำชั้นครูที่ปรึกษาจะติดต่อประสานงานกับนักเรียนและผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด
         ทั้งนี้ ทางโรงเรียนยังไม่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) แต่ทางโรงเรียนได้เฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อรรถเวทยฺ สุนทรพานิชกิจ
ผู้เรียบเรียง : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน

ข่าวที่น่าสนใจ