จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้สนใจลงสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิก อบต.และ นายก อบต.จำนวนมาก

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 18 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 130 ครั้ง

          นายณัฐเศรษฐ์ ราชไชยา ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน แจ้งว่า ภายหลังคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 โดยกำหนดวันสมัครรับเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 11 - 15 ตุลาคม 2564 นั้น ปรากฏว่า มีผู้สนใจลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นจำนวนมาก โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้สนใจสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก อบต. จำนวน 1,015 ราย และ นายก อบต.  จำนวน 115 ราย 
          จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 150,138 ราย  แยกเป็นรายอำเภอ ดังนี้ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน 29,174 ราย , อ.ขุนยวม  14,300 ราย , อ.ปาย  22,104 ราย , อ.แม่สะเรียง   23,242 ราย , อ.แม่ลาน้อย  23,925 ราย , อ.สบเมย  25,670 ราย และ อ.ปางมะผ้า  11,723 ราย
          โดยขั้นตอนหลังจากนี้ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 จะเป็นการประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จากนั้นวันที่  22 ตุลาคม 2564 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัคร , วันที่12 พฤศจิกายน 2564 เป็นวันสุดท้ายส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน , วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เป็นวันสุดท้ายเพิ่มชื่อ ถอนชื่อ , วันที่ 21-27 พฤศจิกายน 2564 แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง , วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 วันเลือกตั้งสมาชิก อบต. และนายก อบต. และระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน ถึง 5 ธันวาคม 2564 เป็นวันแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หลังวันเลือกตั้ง
         อย่างไรก็ตาม ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอเชิญชวน ชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่มีสิทธิ ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต.ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00-17.00 น. เข้าคูหา รับบัตร 2 ใบ บัตรเลือกสมาชิก อบต.กากบาทได้ไม่เกิน จำนวนสมาชิก ที่แต่ละเขตเลือกตั้งนั้นพึงมี บัตรเลือก นายก อบต.กากบาทได้ หมายเลขเดียว หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สำนักงาน กกต.จังหวัดแม่ฮ่องสอน โทร. 053 612878 หรือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สายด่วน โทร 1444

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
ผู้เรียบเรียง : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน

ข่าวที่น่าสนใจ